Podmínky soutěže ve formě stíracích losů Zkuste své štěstí

 1. Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „Zkuste své štěstí“.
 2. Kromě specifických podmínek soutěže uvedených v tomto dokumentu se tato soutěž řídí i Všeobecnými podmínkami soutěží organizovaných na stránkách www.eppi.cz – odkaz zde.

I.

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.eppi.cz

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „Zkuste své štěstí“, a to formou stíracích losů.
 2. Objedná-li si kterýkoli zákazník v období od 25. 10. 2016 z internetového obchodu www.eppi.cz zboží v hodnotě převyšující částku 500 ,- Kč, obdrží společně s dodávkou objednaného a zaplaceného zboží i stírací los s označením „Zkuste své štěstí“.
 3. Stírací los obsahuje jedno stírací pole. Z druhé strany losu je uveden odkaz na pravidla soutěže. Vzor stíracího losu je uveden níže.
 4. Soutěžící setře stírací pole. Po setření stíracího pole se na stíracím losu objeví označení druhu výhry (např. šperk ze vzácného kovu apod.) a výherní kód.
 5. Soutěžícímu nevzniká na základě stíracího losu s označením výhry nárok na výběr konkrétního předmětu výhry dle vlastního uvážení. Pouze pořadatel je oprávněn dle svého vlastního uvážení rozhodnout o tom, jaká konkrétní movitá věc, odpovídající druhu výhry dle příslušného stíracího losu, bude soutěžícímu za předpokladu splnění těchto podmínek soutěže dodána.
 6. Nárok na výhru dle příslušného stíracího losu vzniká za předpokladu splnění všech těchto podmínek:
  1. Soutěžící zadá výherní kód uvedený na příslušném stíracím losu do příslušné kolonky v rámci procesu kompletace další objednávky zboží v rámci webového portálu www.eppi.cz a příslušná objednávka zboží z internetového obchodu www.eppi.cz bude soutěžícím řádně dokončena a zboží dle dané objednávky řádně uhrazeno.
  2. Nárok na výhru smí uplatnit pouze osoba, která příslušný stírací los od pořadatele obdržela a která již předtím zakoupila zboží z internetového obchodu www.eppi.cz. Oprávněná osoba ovšem smí uplatnit nárok na výhru dle stíracího losu pouze do 4 měsíců od obdržení příslušného stíracího losu.
  3. Na každý stírací los je možné čerpat výhru pouze jedenkrát.
 7. Budou-li podmínky uplatnění výhry dle předchozího bodu splněny, bude konkrétní výhra vybraná pořadatelem zaslána soutěžícímu na dodací adresu společně se zbožím dle jeho objednávky ve smyslu bodu 6 písm. a) tohoto článku těchto podmínek.
 8. Soutěž ve formě stíracích losů „Zkuste své štěstí“ trvá po dobu neurčitou. Pořadatel je oprávněn soutěž jednostranně ukončit, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém dojde k uveřejnění sdělení pořadatele o ukončení dané soutěže na internetových stránkách www.eppi.cz.
 9. Stírací losy lze u pořadatele uplatnit způsobem popsaným v těchto podmínkách a za výše definovaných podmínek pouze po dobu trvání této soutěže. V případě uplatnění stíracích losů po ukončení trvání soutěže, nárok na výhru uvedenou na příslušných stíracích losech zaniká a pořadatel v takovém případě není povinen soutěžícímu příslušnou výhru poskytnout. K výhrám uplatněným po skončení soutěže nebude brán zřetel. Výhru nelze vymáhat zpětně po ukončení doby soutěže.
 10. V případě, že po vzniku nároku zákazníka na obdržení dárku dle stíracího losu, dojde k zrušení kupní smlouvy či odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu ke kterékoli položce nákupu, spolu s kterou byl zákazníkovi poskytnut dárek, pak se darovací smlouva, na základě které byl zákazníkovi dárek dle stíracího losu poskytnut, ruší, přičemž v případě, že již zákazník dárek v mezidobí obdržel, je zákazník povinen pořadateli obdržený dárek vrátit nejpozději spolu se zbožím, ohledně něhož byla předmětná kupní smlouva zrušena, resp. zanikla.

V Praze dne 8. 4. 2020

Next Generation Luxury s.r.o.