Zkuste své štěstí

Podmínky soutěže ve formě stíracích losů „ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ“

Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ“ ve formě stíracích losů.

I.

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.eppi.cz

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ“, a to formou stíracích losů.
 2. Objedná-li si kterýkoli zákazník v období od 25. 10. 2016 z internetového obchodu www.eppi.cz zboží v hodnotě převyšující částku 500 ,- Kč, obdrží společné s dodávkou objednaného a zaplaceného zboží i stírací los s označením „Zkuste své štěstí“.
 3. Stírací los obsahuje jedno stírací pole. Z druhé strany losu je uveden odkaz na pravidla soutěže. Vzor stíracího losu je uveden níže.
 4. Soutěžící setře stírací pole. Po setření stíracího pole se na stíracím losu objeví označení druhu výhry (např. šperk ze vzácného kovu apod.) a výherní kód.
 5. Soutěžícímu nevzniká na základě stíracího losu s označením výhry nárok na výběr konkrétního předmětu výhry dle vlastního uvážení. Pouze pořadatel je oprávněn dle svého vlastního uvážení rozhodnout o tom, jaká konkrétní movitá věc, odpovídající druhu výhry dle příslušného stíracího losu, bude soutěžícímu za předpokladu splnění těchto podmínek soutěže dodána.
 6. Nárok na výhru dle příslušného stíracího losu vzniká za předpokladu splnění všech těchto podmínek:
  1. Soutěžící zadá výherní kód uvedený na příslušném stíracím losu do příslušné kolonky v rámci procesu kompletace další objednávky zboží v rámci webového portálu www.eppi.cz a příslušná objednávka zboží z internetového obchodu www.eppi.cz bude soutěžícím řádně dokončena a zboží dle dané objednávky řádně uhrazeno.
  2. Nárok na výhru smí uplatnit pouze osoba, která příslušný stírací los od pořadatele obdržela a která již předtím zakoupila zboží z internetového obchodu www.eppi.cz. Oprávněná osoba ovšem smí uplatnit nárok na výhru dle stíracího losu pouze do 4 měsíců od obdržení příslušného stíracího losu.
  3. Na každý stírací los je možné čerpat výhru pouze jedenkrát.
 7. Budou-li podmínky uplatnění výhry dle předchozího bodu splněny, bude konkrétní výhra vybraná pořadatelem zaslána soutěžícímu na dodací adresu společně se zbožím dle jeho objednávky ve smyslu bodu 6 písm. a) tohoto článku těchto podmínek.
 8. Soutěž ve formě stíracích losů „ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ“ trvá po dobu neurčitou. Pořadatel je oprávněn soutěž jednostranně ukončit, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém dojde k uveřejnění sdělení pořadatele o ukončení dané soutěže na internetových stránkách www.eppi.cz.
 9. Stírací losy lze u pořadatele uplatnit způsobem popsaným v těchto podmínkách a za výše definovaných podmínek pouze po dobu trvání této soutěže. V případě uplatnění stíracích losů po ukončení trvání soutěže, nárok na výhru uvedenou na příslušných stíracích losech zaniká a pořadatel v takovém případě není povinen soutěžícímu příslušnou výhru poskytnout. K výhrám uplatněným po skončení soutěže nebude brán zřetel. Výhru nelze vymáhat zpětně po ukončení doby soutěže.
 10. Na výhru není žádný právní nárok. Žádné alternativní či náhradní plnění nebude poskytováno.


III.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit nebo zrušit pravidla soutěže související se stíracími losy či jejich platnost změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.eppi.cz .
 3. Neznalost ustanovení těchto pravidel nezakládá účastníkům soutěže nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.


IV.

 1. Odevzdáním platného stíracího losu vyjadřuje soutěžící souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním soutěže.
 2. Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžících – fyzických osob v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje soutěžících – fyzických osob jsou zpracovávány za účelem uskutečnění soutěže a plnění závazků pořadatele vůči jednotlivým účastníkům soutěže podle příslušných podmínek soutěže, jakož i za účelem jiných smluvních a předsmluvních vztahů pořadatele s účastníky soutěže, spočívajících především v zasílání obchodních oznámení a nabídek na uzavření smluv na dodávku zboží z webového portálu www.eppi.cz pořadatelem jednotlivým účastníkům soutěže coby potenciálním zákazníkům. Zpracovávanými osobními údaji účastníka soutěže jsou: jméno, příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“). Účastník soutěže prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, aby pořadatel za výše uvedeným účelem zpracovával jeho Osobní údaje v rozsahu podle předchozí věty, a to ve všech informačních systémech pořadatele. Tento souhlas uděluje účastník soutěže pořadateli na dobu neurčitou. Účastník soutěže si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jeho Osobních údajů pořadateli, jakož i souhlas se zpracováním Osobních údajů jsou dobrovolné; souhlas se zpracováním Osobních údajů může účastník soutěže kdykoliv písemně odvolat; souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení písemného odvolání souhlasu účastníkem soutěže pořadateli a příslušné Osobní údaje budou následně zlikvidovány. Pořadatel může poskytnout Osobní údaje účastníka Soutěže výlučně České poště nebo kurýrní službě DPD, a to pouze za účelem řádného doručení příslušné výhry vyhrané v soutěži výhercovi soutěže. Pořadatel nesmí poskytovat Osobní údaje třetím osobám, s výjimkou třetích osob uvedených v předchozí větě. Účastník soutěže je povinen uvádět své Osobní údaje přesně, pravdivě a informovat pořadatele prostřednictvím elektronické adresy info@eppi.cz bez zbytečného odkladu o jakékoli změně Osobních údajů. Osobní údaje účastníka soutěže uchovává pořadatel po dobu trvání výše uvedeného účelu zpracování, minimálně však po dobu trvání jakýchkoli povinností účastníka soutěže vůči pořadateli.
 3. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním a uchováním Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to včetně zasílání obchodních oznámení prostřednictvím elektronických prostředků podle příslušných právních předpisů, či realizace direct mailingu. Souhlas podle předcházející věty je účastník Soutěže oprávněn kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v odst. 2. tohoto článku.
 4. Pořadatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněný vykonávat majetková práva k obsahu webového portálu www.eppi.cz. Obsah webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu pořadatele.
 5. Tato pravidla mohou být pořadatelem jednostranně pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných na internetových stránkách www.eppi.cz .


V Praze dne 1. 2. 2017

Next Generation Luxury s.r.o.