Pravidla zasílání obchodních sdělení

Naše společnost Next Generation Luxury s.r.o., IČ: 01994450, DIČ: CZ01994450, se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 214240, coby provozovatel eshopu www.eppi.cz, tímto vydává tato pravidla zasílání obchodních sdělení:

 1. Obchodní sdělení rozesíláme jednotlivým adresátům v souladu se zákonem pouze v těchto případech:

  1. pokud jsme od adresáta získali jeho emailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží z našeho eshopu, či v souvislosti s poskytováním s tím souvisejících služeb;

  2. pokud adresát obchodního sdělení vyslovil souhlas se zasíláním (resp. odběrem) obchodních sdělení (např. dobrovolným poskytnutím emailové adresy pro tyto účely na stránkách našeho eshopu).

 2. Jakákoli naší společností zasílaná obchodní sdělení se týkají pouze zboží a služeb, které nabízíme v eshopu www.eppi.cz.

 3. Každé od nás obdržené obchodní sdělení bude v jeho textu jasně označeno jako „obchodní sdělení“.

 4. Každý adresát obchodních sdělení je oprávněn nám kdykoli sdělit, že už od nás dále nechce dostávat jakákoli další obchodní sdělení. Na toto právo upozorníme každého adresáta obchodního sdělení vždy při zaslání jakékoli jednotlivé emailové zprávy s obchodním sdělením a v této souvislosti bude v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením, uveden i odkaz, jehož zakliknutím adresáta automaticky odhlásíme z naší databáze emailů příjemců obchodních sdělení.

 5. Veškerá obchodní sdělení rozesíláme z platných a aktivních emailových adres. I na tyto emailové adresy pak můžou adresáti obchodních sdělení zasílat případné žádosti o odhlášení z odběru obchodních sdělení.

 6. Jakékoli námi zasílané obchodní sdělení bude vždy obsahovat identifikační údaje naší společnosti a případně i totožnost dalších osob, které se na jeho přípravě budou případně podílet.

 7. S emailovou adresou, jakož i případnými dalšími osobními údaji poskytnutými fyzickou osobou - zájemcem o zasílání obchodních sdělení, nakládáme dle těchto základních pravidel (na zákazníky, kteří již v našem eshopu zakoupili jakékoli zboží, se ale vztahují v plném rozsahu pravidla Ochrany osobních údajů dle čl. IX. obchodních podmínek naší společnosti):

  • Zájemce o zasílání obchodních sdělení, který je fyzickou osobou, poskytnutím své emailové adresy a případných dalších osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro účely odběru obchodních sdělení od naší společnosti prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, abychom zpracovávali a uchovávali jeho osobní údaje, především ty, které jsou uvedené výše, a zpracovávali je ve všech našich informačních systémech. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

  • Poskytnutí emailové adresy a dalších osobních údajů, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto pravidel může adresát obchodních sdělení kdykoliv odvolat písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů naší společnosti a příslušné osobní údaje budou následně vymazány.

  • Zavazujeme se, že jakékoli obdržené emailové adresy a další osobní údaje budou použity pouze za účelem zasílání informací a obchodních sdělení o produktech, zboží a službách nabízených na našem eshopu www.eppi.cz .

  • Žádné emailové adresy obdržené naší společností za účelem zasílání obchodních sdělení (a v této souvislosti poskytnuté osobní údaje) nebudou zveřejněny, zpřístupněny, ani jinak poskytnuty třetím osobám.

  • Emailové adresy a další osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

V Praze, dne 1.11.2017