Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.
Všeobecná ustanovení. Provozovatel


 1. Společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Národní 60/28, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, IČ DPH: CZ01994450, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 214240, která je provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.eppi.cz (dále jen „Provozovatel“), vydává v souladu s platnými předpisy České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky pro webový portál www.eppi.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).
 2. Kontaktní údaje Provozovatele jsou dostupné pod tímto odkazem.
 3. Číslo účtu Provozovatele: 2401321146/2010, vedený u Fio banka, a.s.


Článek II.
Vymezení základních pojmů

 1. Pokud není uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým začátečním písmenem tento význam:
 • „Hodinky“ - znamená jakékoli hodinky nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu
 • „Internetový obchod“nebo„Eshop“ - znamená internetový obchod provozovaný Provozovatelem na webovém portálu www.eppi.cz
 • „Jiné Zboží“ – znamená jakékoli Zboží nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu, které nespadá pod definici „Šperků“ nebo „Hodinek“
 • „Občanský zákoník“ - znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • „Objednávka“znamená závazné vyjádření zájmu Zákazníka o koupi Zboží v Internetovém obchodu. Objednávka odeslaná Provozovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku.
 • „Pracovní den“ – znamená den v týdnu s výjimkou soboty, neděle a/nebo s výjimkou jakéhokoli dne, který je podle právních předpisů České republiky státním svátkem nebo dnem pracovního klidu
 • „Spotřebitel – znamená fyzickou osobu, která je Zákazníkem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní, či jiné podnikatelské činnosti a zboží nebo věcná plnění z poskytnuté služby jí neslouží na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání
 • „Šperk“ resp.Šperky“ – znamená jakékoli šperky coby ozdobné předměty, které se nosí na těle nebo na oděvu, nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu (zejména prsteny, náramky, náhrdelníky, náušnice, přívěsky, brože, manžetové knoflíky, spony)
 • Zákazník - znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která si objedná a koupí Zboží v Eshopu
 • „Zboží“ – znamená společně Šperky, Hodinky a Jiné Zboží

Článek III.
Objednávka. Uzavření smlouvy


 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Provozovatelem jako prodávajícím k prodeji Zákazníkům, a to včetně uvedení cen nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje v procesu vytvoření a zadání Objednávky také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží Zákazníkovi.

 3. Zákazník se za účelem vytvoření a zadání Objednávky řídí pokyny obsaženými ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Údaje či kolonky, jejichž vyplnění, zadání či zaškrtnutí je v procesu vytváření Objednávky Provozovatelem povinně vyžadováno, jsou graficky označeny hvězdičkou; bez vyplnění, zadání či zaškrtnutí všech povinných údajů nelze Objednávku dokončit ani odeslat Provozovateli.

 4. Kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ Zákazník souhlasí s vybraným způsobem platby, způsobem dopravy i se stanovenými náklady na dopravu, dále s obsahem těchto Obchodních podmínek i s pravidly zpracovávání osobních údajů Zákazníka. Objednávka se kliknutím na dané tlačítko považuje za úspěšně zadanou a dokončenou a je považována za závazný projev vůle Zákazníka (nabídka k uzavření kupní smlouvy) vůči Provozovateli s cílem za dané Zboží Provozovateli zaplatit příslušnou cenu.

 5. V případě volby způsobu platby „Rychlá platba platební kartou“, „Rychlý online převod“ nebo „Elektronická peněženka“ bude Zákazník po úplném vyplnění povinných údajů a po kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ přesměrován na příslušnou platební bránu, s tím, že po úspěšném zadání příslušné platby bude přesměrován opětovně na Webové rozhraní Internetového obchodu obsahující rekapitulaci uskutečněné Objednávky; takto uskutečněná platba se považuje za zálohu na úhradu kupní ceny, s tím, že okamžikem potvrzení Objednávky Provozovatelem Zákazníkovi v souladu s odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek se daná záloha započítává v plném rozsahu na úhradu kupní ceny a poplatků za související služby.

 6. V případě volby způsobu platby „Dobírkou při převzetí od přepravce“ nebo „Běžným bankovním převodem“ bude Zákazník po úplném vyplnění povinných údajů a po kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ přesměrován na podsekci Webového rozhraní Internetového obchodu obsahující rekapitulaci uskutečněné Objednávky.

 7. Smluvní vztah mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká až potvrzením Objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele, která proběhne buď telefonicky (telefonický hovor za účelem potvrzení Objednávky může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas) a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka. Okamžikem potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele dochází mezi Zákazníkem jako kupujícím a Provozovatelem jako prodávajícím k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim objednané a zaplacené Zboží. Provozovatel potvrdí přijetí Objednávky nejpozději v první pracovní den následující po dni, kdy došlo k obdržení Objednávky od Zákazníka. Nedojde-li ve lhůtě podle předchozí věty ze strany Provozovatele k potvrzení Objednávky, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem na základě příslušné Objednávky nevznikne (a Provozovateli v takovém případě vzniká povinnost vrátit Zákazníkovi částku zálohy na úhradu kupní ceny v případě, že ji Zákazník uhradil), ledaže Provozovatel dá Zákazníkovi dostatečně určitým způsobem najevo, že hodlá příslušnou Objednávku Zákazníka navzdory marnému uplynutí lhůty podle předchozí věty akceptovat.

 8. Pokud Provozovatel telefonicky kontaktuje Zákazníka s nabídkou na uzavření smlouvy ohledně jiného než Zákazníkem objednaného Zboží, musí být Zákazníkovi na začátku každého telefonátu oznámeny identifikační údaje Provozovatele jako prodávajícího (obchodní jméno/firma Provozovatele a identifikace Eshopu), dále jméno osoby, která za Provozovatele vede hovor a obchodní účel hovoru s uvedením a specifikací původní Objednávky a povahy její navrhované změny s uvedením nové celkové ceny (vč. všech poplatků a nákladů). Daný telefonát může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas. V případě, že Zákazník projeví v průběhu daného telefonátu zájem o úpravu své předchozí Objednávky, zašle Provozovatel Zákazníkovi na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu shrnutí navrhované změny Objednávky s hyperlinkem odkazujícím na upravenou Objednávku, kterou může Zákazník dále modifikovat (obdobně jako při klasickém vytváření Objednávky postupem dle odst. 3.3 těchto Obchodních podmínek) nebo rovnou potvrdit kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“. Ustanovení odst. 3.3 až 3.7 těchto Obchodních podmínek se použijí obdobně.

 9. Údaje Zákazníka vyplněné Zákazníkem v procesu vytváření Objednávky a uvedené v jeho Objednávce bude Provozovatel považovat za správné. Poskytnuté údaje slouží Provozovateli na řádné a včasné vyřízení Objednávky Zákazníka.

 10. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například emailem či telefonicky).

 11. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny.

 12. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na Eshopu jsou nezávazné. Zákazník proto bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, tj. není povinen akceptovat obdrženou Objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s Provozovatelem.

 13. Zákazník nákupem v Eshopu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí Zákazník sám.

Článek IV.
Způsob doručování Zboží. Dodací lhůty

 1. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy:

  - Kurýr DPDZákazník obdrží před doručováním Zboží emailovou a SMS notifikaci o čase doručovaní zásilky. Před samotným doručením zásilky je Zákazník kontaktován telefonicky kurýrem. Tento způsob doručení je zpoplatněn částkou 69 Kč. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými doručovacími podmínkami DPD;

  - Česká pošta – Balík do rukyZákazník obdrží před doručením Zboží emailovou a SMS notifikaci o čase doručovaní zásilky. Tento způsob doručení je zpoplatněn částkou 119 Kč. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami České pošty a.s. pro produkt Balík do ruky;

  - ZásilkovnaZákazník obdrží emailovou a SMS notifikaci s pokyny pro vyzvednutí zásilky na vybraném výdejním místě. Tento způsob doručení je zdarma. V podrobnostech se doručování zásilek řídí podmínkami dané zásilkové služby;

  - Osobní vyzvednutí v Prazena adrese Národní 28, 110 00 Praha 1, v Pracovních dnech mezi 10:00 – 18:30 hod. nebo o víkendu mezi 11:00 – 17:00 hod. , a to od okamžiku obdržení e-mailové zprávy Provozovatele o tom, že Zboží je zde připraveno k vyzvednutí;

  - DHL Kurýr - Zákazník obdrží před doručením Zboží SMS notifikaci o čase doručovaní zásilky.Tento způsob doručení je určen pro zásilky mimo ČR, a je zpoplatněn částkou 1000 Kč. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami DHL.

 2. Doručení Zboží na dodací adresu proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

 3. Standardní dodací lhůty

  3.1. Datum dodání nebo „dodací lhůta“ uvádí termín, ve kterém bude Zboží Provozovatelem Zákazníkovi dodáno (doručeno) nebo připraveno na osobní odběr v závislosti na Zákazníkem vybraném způsobu dopravy/doručení. V případě osobního oděbru je zboží připraveno k odběru po dobu tří týdnů.

  3.2. Provozovatel je povinen dodat (doručit) Zákazníkovi Zboží v dodací lhůtě uvedené u příslušné položky Zboží na Eshopu, pokud se Provozovatel nedohodne se Zákazníkem v jednotlivém případě jinak.

  3.3. Není-li v Eshopu u dané položky Zboží uvedená žádná dodací lhůta, pak je Provozovatel povinen takové Zboží dodat (doručit) Zákazníkovi v dodací lhůtě 5 týdnů.

  3.4. Rozhodující okamžik pro začátek běhu kterékoli dodací lhůty se určuje podle těchto pravidel:

  1. v případě úhrady kupní ceny (nikoli dobírkou) jedinou platbou, je rozhodujícím okamžikem pro začátek běhu dodací lhůty připsání celé kupní ceny Zboží uvedené v Objednávce na účet Provozovatele,
  2. v případě volby způsobu platby dobírkou (je-li umožněna) je rozhodujícím okamžikem pro začátek běhu dodací lhůty potvrzení Objednávky Provozovatelem,
  3. v případě úhrady kupní ceny ve splátkách dle odst. 5.3.2 těchto Obchodních podmínek je daným rozhodujícím okamžikem připsání 1. části kupní ceny Zboží na účet Provozovatele, není-li v bodu 4.3.6 těchto Obchodních podmínek stanoveno jinak.

  3.5. V případě, že bude na Eshopu u konkrétní položky Zboží uvedena dodací lhůta jako údaj „24 hodin“, pak:

  1. v případě, že Objednávka bude Zákazníkem řádně zadána v Pracovní den do 12:00 hod., bude Zboží Zákazníkovi expedováno tentýž pracovní den a dodáno do jednoho Pracovního dne následujícího po dni, na který připadne příslušný rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, přičemž se však do dané dodací doby započítávají pouze Pracovní dny.
  2. v případě, že Objednávka bude Zákazníkem řádně zadána v Pracovní den po 12:00 hod. (nebo kdykoli v nepracovní den – svátek, víkend), bude Zboží Zákazníkovi expedováno následující pracovní den a dodáno do jednoho Pracovního dne následujícího po prvním Pracovním dni následujícím po dni, v němž nastal příslušný rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, přičemž se však do dané dodací doby započítávají pouze Pracovní dny.

  3.6. Při úhradě kupní ceny ve splátkách dle odst. 5.3.2 těchto Obchodních podmínek (v případě volby způsobu úhrady 2. části kupní ceny nikoli dobírkou nebo v hotovosti/kartou při osobním převzetí) se dodací lhůta stanoví postupem dle bodu 4.3.5(ii) těchto Obchodních podmínek s tím, že rozhodujícím okamžikem pro začátek běhu dodací lhůty je v takovém případě připsání 2. části kupní ceny Zboží na účet Provozovatele.

  3.7. V případě, že bude na Eshopu u konkrétní položky Zboží uvedena dodací lhůta jako údaj v rozmezí „od – do“ (např. 7 – 10 pracovních dnů. 1–3 týdny, 2–4 týdny), garantuje Provozovatel doručení Zboží Zákazníkovi v nejzazším uvedeném termínu (např. je-li u Zboží na Eshopu uvedena dodací lhůta v rozmezí 1 - 3 týdny, je Provozovatel povinen Zákazníkovi doručit Zboží nejpozději do 3 týdnů po dni, v němž nastal příslušný rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty dle bodu 4.3.4 těchto Obchodních podmínek a Provozovatel tak negarantuje, že Zboží bude Zákazníkovi doručeno dříve).

 4. Expres dodání

  4.1. Provozovatel umožňuje Zákazníkům ve vztahu k vybraným standardním produktům – Šperkům nabízeným na Webovém portálu zvolit dodání daného produktu v režimu „Expres dodání“ - v takovém případě je na Webovém portálu u daného produktu vždy uvedena i příslušná zkrácená lhůta dodání. Dodání Šperku v režimu „Expres dodání“ je zpoplatněno jednorázovým nevratným poplatkem:

  (i) ve výši 30 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 5.000 Kč;

  (ii) ve výši 25 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 15.000 Kč;

  (iii)ve výši20 %z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 35.000 Kč;

  (iv)ve výši 15 %z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena převyšuje hodnotu 35.000 Kč;

  [Vzorový příklad: Je-li na Eshopu u dané položky Šperku uvedená standardní dodací lhůta např. 1 – 3 týdny, přičemž Zákazník bude požadovat „Expres dodání“ Šperku v příslušné zkrácené dodací lhůtě do 5 - 7 dnů a Zákazník včas zaplatí daný poplatek a nejedná-li se o doručení dobírkou i příslušnou částku určující podle odst. 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, bude Provozovatel Zákazníkovi po zaplacení daného poplatku garantovat, že Šperk bude Zákazníkovi doručen v příslušné zkrácené dodací lhůtě od rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty.]

  4.2. Příslušný poplatek za „Expres dodání“ je splatný:

  (i) v případě Objednávky v hodnotě nad 10.000 Kč – v plné výši bezhotovostně při zadání Objednávky spolu s příslušnou částkou kupní ceny nebo její části (či v hotovosti nebo kartou při objednání Šperku v showroomu), nebo

  (ii) v případě Objednávky v hodnotě do 10.000 Kč – podle vybrané platební metody buď bezhotovostním převodem při zadání Objednávky, nebo dobírkou/na místě.

  4.3. Neobdrží-li však Provozovatel poplatek za „Expres dodání”, provede Provozovatel dodání Šperku v příslušné standardní dodací lhůtě.

  4.4. Dojde-li později z jakéhokoli důvodu k zrušení smlouvy, na základě které Zákazník nabyl od Provozovatele předmětný Šperk, Provozovatel Zákazníkovi zaplacený poplatek za „Expres dodání“ nevrací a Zákazník ani nemá nárok na vrácení daného poplatku.

  4.5. Pravidla dle bodu 4.3.4 těchto Obchodních podmínek pro stanovení rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty se použijí i pro režim „Expres dodání“.

 5. V případě, že se Objednávka Zákazníka vztahuje na více položek Zboží s různými dodacími lhůtami, platí pro všechny položky dané Objednávky dodací lhůta dle Zboží s nejdelší dodací lhůtou.

 6. Zákazník je o výši poplatků/nákladů za dopravu objednaného Zboží informován při výběru způsobu dopravy v rámci procesu zadávání Objednávky.

 7. Podmínky uvedené v odst. 4.1 až 4.7 těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze pro případ doručování v rámci území České republiky. V případě doručování Zboží do zahraničí určuje způsob dopravy Zboží Provozovatel, přičemž Zákazníka vždy individuálně informuje o výši nákladů na provedení dopravy a Zákazník je povinen tyto náklady dopravy uhradit nejpozději s cenou Zboží. V případě dodávky Zboží do zahraničí se příslušná dodací lhůta přiměřeným způsobem prodlužuje.

 8. Ve všech případech každopádně platí, že Zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po řádné úhradě celé kupní ceny. Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat Zboží dříve, než dojde k úhradě celé jeho ceny, vč. poplatků.

 9. Je-li Provozovatel povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku, dochází k porušení smlouvy Zákazníkem. V případě, že se musí z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo stranami ujednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.

 10. V případě, že má Zákazník zájem o změnu zvoleného způsobu dodání a platby Zboží, kontaktuje Zákazník Provozovatele v provozních hodinách (viz kontaktní údaje dle odst. 1.2 Obchodních podmínek). Změna je možná pouze po souhlasu Provozovatele.

 11. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli a písemně Provozovateli.

 12. Případné nedodání zásilky (Zboží) oznámí Zákazník Provozovateli po uplynutí 7. dne ode dne, kdy mu bylo Provozovatelem oznámeno odeslaní zásilky (Zboží), a to na e-mail zákaznického servisu otazky@eppi.cz. Nebude-li Zboží Zákazníkovi doručeno ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Zákazníkem k nápravě, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit; Zákazník může od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě jen v případě, že Provozovatel odmítl plnit nebo pokud Zákazník sdělil Provozovateli před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

 13. Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si Provozovatel vyhrazuje právo změnit po dohodě se Zákazníkem způsob dopravy Zboží a/nebo nabídnout Zákazníkovi alternativní způsob dopravy Zboží.

 14. Daňový doklad (faktura) vztahující se k dodávanému Zboží bude Zákazníkovi zasílán elektronicky na e-mailovou adresu zadanou Zákazníkem v procesu vytváření Objednávky.

 15. Provozovatel nenese odpovědnost za opožděné dodání Zboží z důvodu nesprávné doručovací adresy zadané ze strany Zákazníka.

 16. Provozovatel nenese odpovědnost za nedodržení podmínek doručování Zboží, pokud je to důsledkem okolností vyšší moci.

 17. Služba „Pojištění zásilky: Provozovatel umožňuje Zákazníkům zvolit při výběru způsobu dopravy zboží službu „pojištění zásilky“. Daná služba spočívá v tom, že v případě poškození nebo ztráty zásilky proběhne vyřešení situace v zrychleném procesu (ve srovnání se standardními zákonem stanovenými lhůtami). O ztracené nebo poškozené zásilce Zákazník v takovém případě písemně informuje Provozovatele; v případě poškození zásilky je Zákazník povinen tuto ihned po převzetí řádně fotograficky zdokumentovat a fotografie zaslat emailem na: otazky@eppi.cz . V případě splnění podmínek ve smyslu předchozí věty, odešle Provozovatel Zákazníkovi ihned nové zboží. Zákazník je povinen Provozovateli (resp. osobě provádějící doručování zásilky s novým zbožím) vrátit poškozenou zásilku nejpozději při doručení zásilky s novým zbožím. Služba „pojištění zásilky“ je zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkem ve výši 39 Kč.

Článek V.
Cena Zboží. Platební podmínky


 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu Zboží, vč. poplatků za související služby (doprava, balení).

 2. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:

  (i) Dobírkou při převzetí od doručovatele (Zboží v celkové ceně do 10 000 Kč, neurčí-li Provozovatel jinak);

  (ii) Běžným bankovním převodem;

  (iii) Rychlým online převodem u vybraných bank;

  (iv) Elektronická peněženka (GoPay, Google Pay, ApplePay);

  (v) Platba platební kartou (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro).

 3. V případě, že předmětem koupě je nákup v celkové hodnotě převyšující 10.000 Kč vč. DPH, je Zákazníkovi dáno v procesu vytváření Objednávky na výběr, zda uhradí:

  1. celou částku kupní ceny jedinou platbou, nebo
  2. uhradí kupní cenu ve dvou splátkách, a to tak, že:
   (i) 1. (první) část kupní ceny ve výši 30 % dané kupní ceny bude uhrazena některým ze způsobů platby ve smyslu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek, s výjimkou dobírky. Nebude-li první část ceny uhrazena ve lhůtě do 7 dnů ode dne potvrzení Objednávky Provozovatelem, smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Provozovatelem ve smyslu odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek se od počátku ruší; o této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

   (ii) 2. (druhá) část kupní ceny ve výši 70 % dané kupní ceny (dále také jako „
   doplatek“) bude Zákazníkem uhrazena po obdržení e-mailové notifikace od Provozovatele o tom, že předmětné Zboží je připraveno k odeslání (expedici). Způsob platby doplatku bude mezi stranami dohodnut dodatečně telefonicky nebo zvolen Zákazníkem po přihlášení do svého uživatelského účtu v Eshopu; v úvahu přicházejí možnosti platby dle odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek a v případě osobního vyzvednutí Zboží v sídle Provozovatele i platba v hotovosti nebo platební kartou. Ve všech případech platí, že předmětné Zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po úhradě celého daného doplatku Provozovateli; nebyla-li Zákazníkem pro účely úhrady doplatku zvolena platba dobírkou, není Provozovatel povinen Zboží Zákazníkovi před obdržením celé částky doplatku vůbec doručovat. V případě, že Zákazník neuhradí celý doplatek ani do 14 dní od obdržení informace o tom, že Zboží je připraveno k expedici, jedná se o závažné porušení smlouvy dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek a daná smlouva se tak marným uplynutím dané lhůty bez dalšího ruší (je stornována); o této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení smlouvy je Provozovatel oprávněn si proti nároku Zákazníka na vrácení zaplacené první části ceny započítat náklady spojené s navrácením (doručováním) Zboží Provozovateli a/nebo náklady pojištění Zboží, resp. o náklady obdobného charakteru a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí zaplacenou první část ceny poníženou o tyto náklady.

   V případě, že předmětem koupě je nákup v celkové hodnotě převyšující 10.000 Kč vč. DPH, je Zákazníkovi dáno v procesu vytváření Objednávky na výběr, zda uhradí:

 4. Zákazník má po dohodě s Provozovatelem možnost uhradit cenu Zboží při převzetí v kamenné pobočce Provozovatele – tj. na adrese Národní 28, 110 00 Praha 1, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.
 5. V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je Zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě uvést jako variabilní symbol platby číslo Objednávky.

 6. V případě, že Zákazník neuhradí celou cenu Zboží ani do 14 dní od obdržení potvrzení o přijetí Objednávky Provozovatelem, jedná se o závažné (podstatné) porušení kupní smlouvy dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek a uzavřená smlouva se tak marným uplynutím dané lhůty ruší (je stornována); to neplatí v případech dle odst. 5.3 Obchodních podmínek, které se řídí tam uvedeným postupem. O této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

 7. V případě podstatné změny velkoobchodní ceny Zboží v důsledku změny kurzu a/nebo přecenění Zboží (příp. jeho částí) dodavatelem Provozovatele si Provozovatel vyhrazuje právo změnit cenu Zboží.

 8. Ceny uvedené v Eshopu a v kamenné prodejně se mohou lišit. Zákazník nemá právo se dodatečně dožadovat jiné výše ceny než ceny dříve dohodnuté.
 9. Veškeré ceny za Zboží a služby a veškeré poplatky v Eshopu jsou uvedeny včetně DPH.

Článek VI.
Stornování Objednávky, Odstoupení od smlouvy


 1. Stornování Objednávky: Spotřebitel má právo požádat o stornování Objednávky nejpozději do okamžiku potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele.

 2. Odstoupení od Smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle první věty tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí Zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování Zboží; vyzkoušet tedy neznamená začít Zboží používat a po několika dnech vrátit Provozovateli. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.

 3. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  1. poskytování služby, jestliže s plněním dané služby bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plně

  2. dodávka Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  3. dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíšeno s jiným Zbožím;

  4. dodávka Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  5. dodávka Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

 4. V případě, že Spotřebitel hodlá od smlouvy odstoupit podle odst. 6.2 těchto Obchodních podmínek, je potřebné, aby své odstoupení vůči Provozovateli učinil jednoznačným prohlášením. Provozovatel preferuje oznámení Spotřebitele prostřednictvím e-mailu zaslaného Spotřebitelem na emailovou adresu otazky@eppi.cz s uvedením výslovné informace o tom, že odstupuje v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku (tzn. odst. 6.2 těchto Obchodních podmínek) a s uvedením čísla Objednávky, na základě které mu bylo doručováno objednané Zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání odstoupení řádným způsobem před uplynutím příslušné zákonné lhůty.

 5. V případě, že Spotřebitel od smlouvy postupem odstoupí, musí bezodkladně, nejpozději však do 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli, doručit Zboží na vlastní náklady bezpečným způsobem (Českou poštou - 1.třída, kurýrem, osobně, nebo jiným vhodným způsobem) na adresu sídla Provozovatele: Next Generation Luxury s.r.o., Národní 60/28, 110 00 Praha 1. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle Provozovateli Zboží zpět před uplynutím dané čtrnáctidenní lhůty.

 6. Provozovatel opakovaně upozorňuje Spotřebitele, že v případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli, neurčí-li Provozovatel v jednotlivém případě jinak. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Spotřebitel nechal zasílané Zboží pojistit.

 7. Spotřebitel je povinen Zboží doručit Provozovateli v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného Zboží, které od Provozovatele obdržel. Spotřebitel odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčnosti Zboží. V důsledku zacházení Spotřebitele se Zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, a/nebo vrácení Zboží poškozeného či neúplného, vzniká Provozovateli vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Zboží vzniklému v důsledku takového neoprávněnému zacházení se Zbožím), který je Provozovatel oprávněn si jednostranně započítat proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny a při vrácení Zboží se sníženou hodnotou (kde dané snížení hodnoty je důsledkem zacházení Spotřebitele se Zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, a/nebo u kterého je dané snížení hodnoty Zboží důsledkem vrácení Zboží poškozeného či neúplného) tak bude Spotřebiteli vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného Zboží.

 8. Provozovatel je povinen Spotřebiteli v případě odstoupení od smlouvy podle odst. 6.2 těchto Obchodních podmínek vrátit rovněž peněžní prostředky vynaložené na dodání Zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže však Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 9. Cena bude Spotřebiteli vrácena na bankovní účet určený Spotřebitelem, nedohodnou-li se Spotřebitel s Provozovatelem jinak.

 10. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

 11. Žádost o zrušení Smlouvy. Nad rámec oprávnění Spotřebitele dle odst. 6.2 těchto Obchodních podmínek smí Spotřebitel ve vztahu k jakýmkoli Šperkům zakoupeným v Eshopu požádat Provozovatele v období od 15. (patnáctého) dne následujícího po dni převzetí předmětného Šperku do 60. (šedesátého) dne následujícího po dni převzetí předmětného Šperku požádat o zrušení smlouvy, přičemž platí, že taková žádost musí být Provozovateli v stanovené lhůtě doručena. Požádá-li Spotřebitel Provozovatele dle tohoto ustanovení písemně včas o zrušení smlouvy (listinnou poštou na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na otazky@eppi.cz, spolu s uvedením čísla Objednávky) a pokud současně Spotřebitel Provozovateli vrátí předmětný nepoškozený Šperk do konce 60. (šedesátého) dne následujícího po dni převzetí daného Šperku Spotřebitelem, pak Provozovatel okamžikem řádného a včasného vrácení daného Šperku Provozovateli souhlasí s návrhem Spotřebitele na zrušení smlouvy (ve vztahu k danému Šperku) a předmětná smlouva se tak daným okamžikem ve vztahu k danému Šperku ruší. Spotřebitel je povinen Šperk ve výše uvedené lhůtě doručit bezpečným způsobem (Českou poštou - 1.třída, kurýrem, osobně, nebo jiným vhodným způsobem) na adresu sídla Provozovatele: Next Generation Luxury s.r.o., Národní 60/28, 110 00 Praha 1. Nebude-li však žádost Spotřebitele o zrušení smlouvy a/nebo předmětný Šperk doručen Provozovateli včas dle tohoto odstavce Obchodních podmínek, nárok Spotřebitele na zrušení smlouvy zaniká; Provozovatel je však oprávněn i přesto jednostranně v jednotlivém případě rozhodnout, že žádost Spotřebitele na zrušení Smlouvy i v takovém případě akceptuje, s tím, že smlouva se v takovém případě ruší doručením písemného oznámení Provozovatele o zrušení smlouvy Spotřebiteli. Ustanovení odst. 6.3 a odst. 6.6 až 6.10 Obchodních podmínek se použijí obdobně i pro případ postupu dle tohoto odst. 6.11 Obchodních podmínek.

 12. Provozovatel si vyhrazuje právo dodatečně odmítnout žádost Spotřebitele o zrušení smlouvy ve smyslu odst. 6.11 Obchodních podmínek, pokud se po vrácení Šperku Provozovateli ukáže, že předmětný Šperk je viditelně poškozen v důsledku užívání Spotřebitelem v rozporu s ustanovením odst. 6.7 těchto Obchodních podmínek.

 13. V případě, že Zákazník oprávněně odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než podle odst. 6.2 těchto Obchodních podmínek a v této souvislosti doručí Provozovateli Zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, vzniká Provozovateli právo si vůči Zákazníkovi započítat nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Zboží vzniklé v důsledku používání či poškození Zboží Zákazníkem) a/nebo nároky ve smyslu ustanovení § 2999 Občanského zákoníku na vydání bezdůvodného obohacení a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu za Zboží uvedenou v závazné akceptaci Objednávky (nebo její část) sníženou o příslušný nárok Provozovatele vůči Zákazníkovi na náhradu škody a/nebo nárok Provozovatele dle ustanovení § 2999 Občanského zákoníku (přičemž výše těchto nároků může v součtu činit až 0,5 % z celkové ceny Zboží za každý den používání daného Zboží). Provozovatel smí daný zápočet provést nejpozději do 30 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto odstavce; daná lhůta však nezačne běžet dříve, než bude předmětné Zboží vráceno Provozovateli. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Zákazníkem, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak. Ustanovení odst. 6.6, 6.9 a 6.10 těchto Obchodních podmínek se použijí obdobně i pro případ postupu dle tohoto odst. 6.13 Obchodních podmínek.

 14. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek v případě, že se cena Zboží v mezidobí od uzavření dané smlouvy nepřiměřeně zvýšila, dané Zboží již není k dispozici a/nebo se mu Zboží nepodařilo opatřit v přiměřeném čase, případně z jiného obdobného důvodu. O takovém odstoupení od smlouvy bude Zákazník Provozovatelem informován stornováním Objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem. Uhrazená částka kupní cena bude vrácena Zákazníkovi do 7 dnů na jím určený bankovní účet, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak.

Článek VII.
Výměna a úprava Šperku. Zakázková výroba. Expres výroba. Grafický návrh. 3D Model.


 1. Výměna Šperku: Bližší podmínky platné pro „Výměnu Šperku“ jsou uvedeny v čl. V odst. 1 Reklamačního řádu (dostupný zde).

 2. Zakázková výroba, Personalizovaný produkt:

  2.1. Provozovatel umožňuje Zákazníkům si v Eshopu v příslušné sekci „Zakázková výroba“ zadat výrobu Šperku nebo Hodinek podle vlastních specifikací. V případě schválení takové objednávky Provozovatelem se Provozovatel zavazuje takový produkt vyrobit a dodat a Zákazník se zavazuje za takto vyrobený produkt zaplatit Provozovateli ujednanou cenu. Na Šperky/Hodinky vyrobené v režimu zakázkové výroby ve smyslu tohoto bodu Obchodních podmínek se v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Eshopu, pokud není dále uvedeno výslovně jinak.

  2.2. V případě, kdy je na Eshopu u Zboží uvedena poznámka „Personalizovaný produkt“, nejedná se o Zakázkovou výrobu ale o produkt ze „standardní“ nabídky Eshopu, u nějž Provozovatel Zákazníkovi umožňuje zadat specifickou úpravu podle přání Zákazníka (např. gravírování jména, iniciál, apod). Na Personalizované produkty se v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Eshopu, pokud není dále uvedeno výslovně jinak.

  2.3. V případě prodeje produktů zhotovených a dodávaných v režimu Zakázkové výroby a/nebo Personalizovaného produktu se jedná o prodej Zboží, na který vztahuje ustanovení odst. 6.3 (ii) těchto Obchodních podmínek a z toho důvodu Spotřebitel není v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů postupem podle odst. 6.2 Obchodních podmínek (tedy podle § 1829 Občanského zákoníku).

  2.4. Na skutečnost, že se v konkrétním případě jedná o Zakázkovou výrobu, resp. o Personalizovaný produkt, bude Zákazník upozorněn přímo na Eshopu, jakož i v procesu zadávání Objednávky.

 3. Úprava Šperku (tzv. customization):

  3.1. Zákazník je rovněž oprávněn požádat Provozovatele o úpravu Šperku zakoupeného v Eshopu Provozovatele; bližší podmínky platné pro „Úpravu Šperku“ jsou uvedeny v čl. V odst. 2 Reklamačního řádu (dostupný zde).

  3.2. Ustanovení bodu 7.3.1 Obchodních podmínek se nepoužije pro prsteny.

 4. Expres výroba

  4.1. Provozovatel umožňuje Zákazníkům ve vztahu k vybraným standardním produktům – Šperkům nabízeným na Webovém portálu zvolit si výrobu daného produktu v režimu „Expres výroby“ - v takovém případě je na Webovém portálu u daného produktu vždy uvedena i příslušná zkrácená lhůta dodání.

  4.2. Jedná se o výrobu Šperků, která se vztahuje pouze na standardní produkty nabízené Provozovatelem na Eshopu bez možnosti zadání vlastních specifikací Zákazníka (tj. nevztahuje se na produkty “zakázkové výroby“), dané standardně nabízené produkty jsou ale v režimu „Expres výroby“ vyráběny a dodávány v kratší době, než je jinak standardní dodací doba pro Šperky nabízené Provozovatelem na Webovém portálu.

  4.3. Výroba v režimu „Expres výroby“ je zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkem:

  (i) ve výši 30 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 5.000 Kč;

  (ii) ve výši 25 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 15.000 Kč;

  (iii)ve výši20 %z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cenanepřevyšuje hodnotu 35.000 Kč;

  (iii) ve výši 15 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena převyšuje hodnotu 50.000 Kč.

  [Vzorový příklad: Je-li na Eshopu u dané položky uvedená dodací lhůta např. 2-4 týdny a zároveň možnost volby “Expres výroby”, je standardní doručovací doba zkrácena na 5-7 prac. dní. Pokud Zákazník následně včas zaplatí příslušnou cenu (resp. část ceny) objednávky vč. poplatku a nejedná-li se o doručení dobírkou i příslušnou částku určující podle čl. IV odst. 2 těchto Obchodních podmínek rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, bude Provozovatel Zákazníkovi po zaplacení příslušné ceny (resp. části ceny) objednávky nebo dané částky garantovat, že produkt bude vyroben a Zákazníkovi doručen do 7 prac. dnů od rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty.]


  4.4. Příslušný poplatek za „Expres výrobu“ je splatný:

  (i) v případě objednávky zboží v hodnotě nad 10.000 Kč - v plné výši bezhotovostně při zadání objednávky spolu s příslušnou částkou kupní ceny nebo její části (či v hotovosti nebo kartou při objednání Šperku v showroomu), nebo

  (ii) v případě objednávky v hodnotě do 10.000 Kč – podle vybrané platební metody buď bezhotovostním převodem při zadání Objednávky, nebo dobírkou/na místě.

  Pravidla dle čl. IV odst. 2 těchto Obchodních podmínek pro stanovení rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty se použijí i pro režim „Expres výroby“.

  4.5.Dojde-li později z jakéhokoli důvodu k zrušení smlouvy, na základě které Zákazník nabyl od Provozovatele předmětný Šperk, Provozovatel Zákazníkovi zaplacený poplatek za výrobu Šperku v režimu „Expres výroby“ nevrací a Zákazník ani nemá nárok na vrácení daného poplatku.

  4.6. Pravidla dle bodu 4.3.4 těchto Obchodních podmínek pro stanovení rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty se použijí i pro režim „Expres výroby“.

  4.7. Na Šperky vyráběny v režimu „Expres výroby“ se jinak v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Eshopu ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Ve všech případech proto rovněž platí, že příslušný produkt bude Zákazníkovi předán teprve po řádné úhradě celé kupní ceny Provozovateli.

 5. Grafický návrh
  5.1. Provozovatel umožňuje Zákazníkům si v Eshopu zadat vypracování grafického návrhu Šperku (v 2D provedení) dle zadání Zákazníka. který si následně může Zákazník nechat vyrobit v režimu Zakázkové výroby, resp. Personalizovaného produktu (viz bod 7.2 těchto Obchodních podmínek)
  5.2. Vypracování grafického návrhu je zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkemve výši 1500 Kč.
  5.3. Provozovatel se zavazuje Zákazníkovi dodat vypracovaný grafický návrh do 5 pracovních dnů od zaplacení příslušného poplatku.
  5.4. V případě, že si Zákazník následně u Provozovatele objedná, resp. nechá vyrobit v režimu Zakázkové výroby, resp. Personalizovaného produktu (ve smyslu bodu 7.2 těchto Obchodních podmínek) Šperk dle příslušného vypracovaného grafického návrhu, má Zákazník nárok na odečtení částky poplatku dle bodu 7.5.2 těchto Obchodních podmínek od konečné ceny takto objednaného, resp. vyráběného Šperku.

 6. 3D Model
  6.1. Provozovatel umožňuje Zákazníkům si v Eshopu zadat vypracování 3D modelu Šperku, který si následně může Zákazník nechat vyrobit v režimu Zakázkové výroby, resp. Personalizovaného produktu (viz bod 7.2 těchto Obchodních podmínek).
  6.2. Vypracování 3D Modelu Šperku je zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkemve výši 4000 Kč.
  6.3. Provozovatel se zavazuje Zákazníkovi dodat vypracovaný 3D Model Šperku do 5 pracovních dnů od zaplacení příslušného poplatku.
  6.4. V případě, že si Zákazník následně u Provozovatele objedná, resp. nechá vyrobit v režimu Zakázkové výroby, resp. Personalizovaného produktu (ve smyslu bodu 7.2 těchto Obchodních podmínek) Šperk dle příslušného vypracovaného 3D Modelu, má Zákazník nárok na odečtení částky poplatku dle bodu 7.6.2 těchto Obchodních podmínek od konečné ceny takto objednaného, resp. vyráběného Šperku.

Článek VIII.

Reklamace a záruka

 1. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady.

 2. Podrobná práva a povinnosti stran týkající se „Reklamace a záruky“ jsou uvedena v Reklamačním řádu – dostupném zde.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení


 1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.

 2. Veškeré otázky ochrany osobních údajů se řídí těmito Pravidly provozovatele pro zpracování osobních údajů – viz zde.
 3. Zasílání obchodních sdělení na e-mailové adresy se řídí těmito Pravidly zasílání obchodních sdělení - vizzde.
 4. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Webového portálu www.eppi.cz. Obsah Webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.
 5. Provozovatel se bude snažit zabezpečit dostupnost Eshopu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tuto dostupnost však není možné garantovat, jelikož z různých technických (problémy na straně serveru, údržba systému atd.) a jiných příčin může ve výjimečných případech nastat jeho dočasná nedostupnost.

 6. Provozovatel neodpovídá za škody, ušlý zisk, příp. jinou újmu (majetkovou a/nebo nemajetkovou) vzniklou v důsledku používání, nemožnosti používání nebo z výsledků používání Eshopu, bez zavinění Provozovatele a/nebo z objektivních důvodů, resp. z důvodu okolností vyšší moci (např. výpadek elektrické energie, důvody vzniklé na straně poskytovatele internetových služeb apod.).

 7. Provozovatel nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek v důsledku události výjimečné povahy, která nemohla být předvídatelná nebo ji nebylo možné odvrátit – rozhodnutí státních orgánů, události jako živelné pohromy, vojenské operace rozličného druhu, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na jeho vůli a/nebo mimo jeho kontroly (vyšší moc).

 8. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na Eshopu v den odeslání Objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud odešle Zákazník Objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně obchodních podmínek, platí, že s jejich změnou souhlasí.

 9. Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna Obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout.

 10. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v obchodních podmínkách blíže neupravených se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 11. I pokud právní vztah založený kupní smlouvou měl obsahovat mezinárodní (zahraniční) prvek, bude se daný smluvní vztah řídit českým právem; tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 12. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, budou přednostně řešeny formou smíru.

 13. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Obchodními podmínkami jako celku.

 14. Odesláním Objednávky Provozovateli Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.


  V Praze, dne 20.11.2023

  Matej Sukovský, jednatel