Obchodní podmínky

Článek I
Všeobecná ustanovení

Společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, IČ DPH: CZ01994450, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 214240, která je provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.eppi.cz (dále jen „Provozovatel“), vydává v souladu s platnými předpisy České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky pro webový portál www.eppi.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).

Článek II.
Vymezení základních pojmů

Pokud není uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým začátečním písmenem význam dle dále uvedených definicí:
 1. Provozovatel je společnost: Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, IČ DPH: CZ01994450 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 214240, která je provozovatelem a vlastníkem Webového portálu www.eppi.cz.

 2. Číslo účtu Provozovatele: 2401321146/2010, vedený u Fio banka, a.s.

 3. Kontaktní osoba: Matej Sukovský

 4. Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 296 366 219

 5. Webový portál je internetová stránka Provozovatele: www.eppi.cz

 6. Internetový obchod nebo Eshop je internetový obchod provozovaný Provozovatelem na Webovém portálu

 7. Zákazník je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Zboží v Internetovém obchodu na Webovém portálu

 8. Spotřebitel je fyzická osoba, která je Zákazníkem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní, či jiné podnikatelské činnosti a zboží nebo věcná plnění z poskytnuté služby jí neslouží na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání

 9. Objednávka je závazné vyjádření zájmu Zákazníka o objednání a koupi Zboží v Internetovém obchodu na Webovém portálu. Objednávka odeslaná Provozovateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetí Objednávky Provozovatel potvrzuje telefonicky na telefonním čísle Zákazníka a elektronicky e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu (v případě nedostupnosti Zákazníka na telefonním čísle potvrzuje Provozovatel Objednávku jenom e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu), bezprostředně po přijetí Objednávky. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká až potvrzením ze strany Provozovatele Zákazníkovi (telefonicky a/nebo e-mailem)

 10. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 11. Pracovní den – je den v týdnu s výjimkou soboty, neděle a/nebo s výjimkou jakéhokoli dne, který je podle právních předpisů České republiky státním svátkem nebo dnem pracovního klidu

 12. Šperk resp. Šperky – znamená jakékoli šperky coby ozdobné předměty, které se nosí na těle nebo na oděvu, nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu (především se jedná o prsteny, náramky, náhrdelníky, náušnice, přívěsky, brože, manžetové knoflíky, spony)

 13. Hodinky - znamená jakékoli hodinky nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu
 14. Jiné Zboží – znamená jakékoli Zboží nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu, které nespadá pod definici „Šperků“

 15. Zboží – znamená společně Šperky, Hodinky a Jiné Zboží

Článek III.
Objednávka - Uzavření smlouvy

 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Provozovatelem jako prodávajícím k prodeji Zákazníkům, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele coby prodávajícího uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na Webovém portálu jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje v procesu vytvoření a zadání Objednávky také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží Zákazníkovi.

 2. Zákazník se za účelem vytvoření Objednávky řídí instrukcemi obsaženými na webovém rozhraní Internetového obchodu. Vytvoření a zadání Objednávky probíhá v těchto základních krocích:

  • výběr Zboží Zákazníkem v rámci webového rozhraní Internetového obchodu - objednávané Zboží „přidá“ Zákazník do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu kliknutím na příslušné tlačítko „DO KOŠÍKU“; následně je Zákazník přesměrován na výběr dárkového balení Zboží, volby je možné uložit a pokračovat v nákupu prostřednictvím tlačítka “ULOŽIT A POKRAČOVAT V NÁKUPU” nebo rovnou přejít do další fáze Objednávky “PŘEJÍT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU”;

  • po ukončení výběru Zboží z nabídky v Internetovém obchodu a zahájení vlastního procesu finalizace Objednávky klikne Zákazník na tlačítko „PŘEJÍT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU“, ze které bude přesměrován do podsekce „MŮJ NÁKUPNÍ KOŠÍK“;

  • v podsekci „MŮJ NÁKUPNÍ KOŠÍK“ si Zákazník může prohlédnout a zkontrolovat jím vybrané položky Zboží s uvedením jejich popisu, jednotkové ceny za jednotlivé vybrané položky Zboží, výši poplatku za doručení vybraného Zboží, výši poplatku za dárkové balení, výši poplatku za poskytnutí případné doživotní záruky a celkovou cenu v podobě součtu všech jednotkových cen vybraného Zboží a jednotlivých poplatků. Seznam vybraných položek Zboží může Zákazník případně upravit kliknutím na tlačítko „Odebrat“ u příslušné položky Zboží. V případě zájmu o pokračování ve vytváření Objednávky, vyjádří Zákazník svůj souhlas s vybraným seznamem položek Zboží, jeho jednotkovými cenami, jednotlivými poplatky za související služby a celkovou cenou kliknutím na tlačítko „PŘEJÍT K DOPRAVĚ“;

  • v podsekci „DOPRAVA“ Zákazník zadá požadovanou doručovací adresu, vybere jeden z nabídnutých způsobu dopravy, a v případě neregistrovaného zákazníka zadá požadované fakturační údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou). Po úplném vyplnění povinných údajů, a v případě zájmu o pokračování v nákupu, Zákazník pokračuje do poslední fáze Objednávky kliknutím na tlačítko „PŘEJÍT DO POKLADNY“;

  • v podsekci “POKLADNA” Zákazník vybírá způsob platby vytvořené Objednávky, a poté již finálně potvrdí Objednávku kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT NÁKUP“, čímž souhlasí s obsahem těchto Obchodních podmínek, dále uvedeným vybraným způsobem platby, způsobem dopravy i příslušnými náklady na dopravu a podmínkami zpracování osobních údajů. Objednávka se tímto považuje za úspěšně zadanou a dokončenou a je považována za závazný projev vůle Zákazníka (nabídka k uzavření kupní smlouvy) vůči Provozovateli s cílem za dané Zboží Provozovateli zaplatit;

  • V případě volby způsobu platby „Rychlá platba platební kartou“, „Rychlý online převod“ nebo „Elektronická peněženka“ bude Zákazník po úplném vyplnění povinných údajů a po kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ přesměrován na příslušnou platební bránu, s tím, že po úspěšném zadání příslušné platby bude přesměrován opětovně na Webové rozhraní Internetového obchodu obsahující rekapitulaci uskutečněné Objednávky; takto uskutečněná platba se považuje za zálohu na úhradu kupní ceny, s tím, že okamžikem potvrzení Objednávky Provozovatelem Zákazníkovi v souladu s odst. 3 tohoto článku Obchodních podmínek se daná záloha započítává v plném rozsahu na úhradu kupní ceny a poplatků za související služby. V případě volby způsobu platby „Dobírkou při převzetí od přepravce“ nebo „Běžným bankovním převodem“ bude Zákazník po úplném vyplnění povinných údajů a po kliknutí na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT“ přesměrován na podsekci Webového rozhraní Internetového obchodu obsahující rekapitulaci uskutečněné Objednávky.

 3. Smluvní vztah mezi Provozovatelem coby prodávajícím a Zákazníkem coby kupujícím, který se považuje v souladu s ustanovením § 1820 Občanského zákoníku za kupní smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku, vzniká potvrzením Objednávky (akceptací) ze strany Provozovatele Zákazníkovi, což bude učiněno telefonicky na telefonním čísle Zákazníka (telefonický hovor za účelem potvrzení Objednávky může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas) a/nebo e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu Zákazníka; k danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem objednaného Zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim objednané a zaplacené Zboží. Provozovatel potvrdí přijetí Objednávky nejpozději v první pracovní den následující po dni, kdy došlo k obdržení Objednávky Zákazníka. Nedojde-li ve lhůtě podle předchozí věty k potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem na základě příslušné Objednávky Zákazníka nevznikne (a Provozovateli vzniká povinnost vrátit Zákazníkovi částku zálohy na úhradu kupní ceny v případě, že ji Zákazník uhradil), ledaže Provozovatel dá dostatečně určitým způsobem najevo, že hodlá příslušnou Objednávku Zákazníka navzdory marnému uplynutí lhůty podle předchozí věty potvrdit. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží dle smlouvy zaplacením celé kupní ceny Zboží Provozovateli.

  Pokud Provozovatel telefonicky kontaktuje Zákazníka s nabídkou na uzavření smlouvy ohledně jiného než Zákazníkem objednaného Zboží, musí být Zákazníkovi na začátku každého telefonátu oznámeny identifikační údaje Provozovatele coby prodávajícího – a to obchodní jméno/firma a sídlo Provozovatele, dále obchodní záměr telefonické komunikace s uvedením a specifikací původní Objednávky a informace o povinnosti zaplatit za Zboží nebo uhradit jiné náklady a poplatky, s tím, že v případě akceptace takové nabídky Zákazníkem dochází ke změně původní Objednávky a její akceptaci Provozovatelem, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy ohledně Zboží dle Zákazníkem telefonicky akceptované nabídky, což bude Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrzeno i e-mailem na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu; telefonický rozhovor za účelem uzavření takové smlouvy může být Provozovatelem nahráván, o čemž je Provozovatel povinen Zákazníka vyrozumět a vyžádat si k tomu jeho souhlas. K danému okamžiku tedy dochází mezi Zákazníkem coby kupujícím a Provozovatelem coby prodávajícím k uzavření kupní smlouvy ohledně Zákazníkem telefonicky akceptovaného Zboží, jejímž předmětem je povinnost Zákazníka uhradit Provozovateli sjednanou kupní cenu za takto objednané Zboží a povinnost Provozovatele dodat Zákazníkovi jim takto objednané a zaplacené Zboží.

 4. Na odeslání Objednávky je potřebné, aby Zákazník byl na Webovém portálu registrovaným Zákazníkem, nebo aby Zákazník řádně vyplnil povinné údaje v Objednávkovém formuláři v procesu zadávání Objednávky. Údaje Zákazníka uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Poskytnuté údaje slouží Provozovateli především na řádné a včasné vyřízení Objednávky Zákazníka. Provozovatel se zavazuje nepoužít a taktéž nezveřejnit tyto údaje třetím osobám.

 5. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 6. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat Objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s Provozovatelem.

 7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

Článek IV.
Způsob dodání. Dodací lhůty.

 1. Expedování Zboží

  Datum expedice uvádí termín, ve kterém bude Zboží Provozovatelem Zákazníkovi odesláno v závislosti na Zákazníkem vybraném způsobu dopravy/doručení. Skladové Zboží je obyčejně expedováno:

  1. ve stejný pracovní den, kdy došlo k připsání celé částky ceny Zboží uvedené v Objednávce na účet Provozovatele [v případě úhrady kupní ceny (nikoli dobírkou) jedinou platbou], nebo
  2. v následující pracovní den po nepracovním dni, v němž byla celá částka ceny Zboží uvedená v Objednávce připsána na účet Provozovatele [v případě úhrady kupní ceny (nikoli dobírkou) jedinou platbou], nebo
  3. ve stejný pracovní den, kdy došlo k potvrzení Objednávky Provozovatelem [v případě volby způsobu platby dobírkou], nebo
  4. ve stejný pracovní den, kdy došlo k uhrazení 1. části kupní ceny na účet Provozovatele v případě úhrady kupní ceny ve splátkách ve smyslu ustanovení čl. V odst. 4 těchto Obchodních podmínek [v případě volby způsobu platby 2. části kupní ceny dobírkou nebo v hotovosti/kartou při osobním převzetí], nebo
  5. v následující pracovní den po nepracovním dni, v němž došlo k připsání 1. části kupní ceny na účet Provozovatele v případě úhrady kupní ceny ve splátkách ve smyslu ustanovení čl. V odst. 4 těchto Obchodních podmínek [v případě volby způsobu platby 2. části kupní ceny dobírkou nebo v hotovosti/kartou při osobním převzetí], nebo
  6. ve stejný pracovní den, kdy došlo k připsání 2. části kupní ceny na účet Provozovatele v případě úhrady kupní ceny ve splátkách ve smyslu ustanovení čl. V odst. 4 těchto Obchodních podmínek [v případě volby způsobu platby 2. části kupní ceny nikoli dobírkou nebo v hotovosti/kartou při osobním převzetí], nebo
  7. v následující pracovní den po nepracovním dni, v němž došlo k připsání 2. části kupní ceny na účet Provozovatele v případě úhrady kupní ceny ve splátkách ve smyslu ustanovení čl. V odst. 4 těchto Obchodních podmínek [v případě volby způsobu platby 2. části kupní ceny nikoli dobírkou nebo v hotovosti/kartou při osobním převzetí].

  Zboží uskladněné v externím skladu anebo Zboží vyrobené či upravované přímo na míru dle požadavků Zákazníka může být z důvodu větší časové náročnosti expedováno nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne příslušného rozhodujícího okamžiku ve smyslu předchozí věty.

 2. Standardní dodací lhůty

  Datum dodání nebo „dodací lhůta“ uvádí termín, ve kterém bude Zboží Provozovatelem Zákazníkovi dodáno (doručeno) nebo připraveno na osobní odběr v závislosti na Zákazníkem vybraném způsobu dopravy/doručení.

  Provozovatel je povinen dodat (doručit) Zákazníkovi Zboží v dodací lhůtě uvedené u příslušné položky Zboží na Eshopu, pokud se Provozovatel nedohodne se Zákazníkem v jednotlivém případě jinak. Není-li v Eshopu u dané položky Zboží uvedená žádná dodací lhůta, pak je Provozovatel povinen takové Zboží dodat (doručit) Zákazníkovi v dodací lhůtě 5 týdnů.

  Rozhodující okamžik pro začátek běhu kterékoli dodací lhůty se určuje podle těchto pravidel:

  1. v případě úhrady kupní ceny (nikoli dobírkou) jedinou platbou, je rozhodujícím okamžikem pro začátek běhu dodací lhůty připsání celé kupní ceny Zboží uvedené v Objednávce na účet Provozovatele,
  2. v případě volby způsobu platby dobírkou (je-li umožněna) je rozhodujícím okamžikem pro začátek běhu dodací lhůty potvrzení Objednávky Provozovatelem,
  3. v případě úhrady kupní ceny ve splátkách ve smyslu ustanovení čl. V odst. 4 těchto Obchodních podmínek je rozhodujícím okamžikem pro začátek běhu dodací lhůty připsání 1. části kupní ceny Zboží uvedené v Objednávce na účet Provozovatele.

  V případě, že bude na Eshopu u konkrétní položky Zboží uvedena dodací lhůta jako údaj „24 hodin“, pak:

  1. v případě, že Objednávka takového Zboží bude Zákazníkem zadána v pracovní den do 12:00 hod., bude Zboží Zákazníkovi dodáno do jednoho pracovního dne následujícího po dni, na který připadne příslušný rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, přičemž se však do dané dodací doby započítávají pouze pracovní dny.
   (Vzorové příklady: Zadá-li Zákazník objednávku v pondělí v 10:00 hod., kterou v daný okamžik zaplatí kartou, začne dodací lhůta 24 hodin plynout od 0:00 hod v nejbližší úterý a uplyne v úterý v 24:00 hod. Zadá-li Zákazník objednávku v pátek v 10:00 hod., kterou v daný okamžik zaplatí kartou, začne dodací lhůta 24 hodin plynout od 0:00 hod v nejbližší pondělí a uplyne v pondělí v 24:00 hod. )
  2. v případě, že Objednávka takového Zboží bude Zákazníkem zadána v pracovní den po 12:00 hod. (nebo kdykoli v nepracovní den - svátek, víkend), bude Zboží Zákazníkovi dodáno do jednoho pracovního dne následujícího po prvním pracovním dni následujícím po dni, v němž nastal příslušný rozhodující okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty, přičemž se však do dané dodací doby započítávají pouze Pracovní dny.
   (Vzorové příklady: Zadá-li Zákazník objednávku v pondělí v 13:00 hod,, kterou v daný okamžik zaplatí kartou, začne dodací lhůta plynout od nejbližší středy a uplyne ve středu v 24:00 hod. Zadá-li Zákazník objednávku v pátek v 13:00 hod,, kterou v daný okamžik zaplatí kartou, začne dodací lhůta plynout v nejbližší úterý po víkendu, přičemž dodací lhůta v takovém případě končí v úterý v 24:00 hod. Zadá-li Zákazník objednávku v sobotu v 10:00 hod., kterou v daný okamžik zaplatí kartou, začne dodací lhůta plynout v nejbližší úterý po víkendu, přičemž dodací lhůta v takovém případě končí v úterý v 24:00 hod).

  V případě, že bude na Eshopu u konkrétní položky Zboží uvedena dodací lhůta jako údaj v rozmezí „od – do“ (např. 7 – 10 pracovních dnů. 1–3 týdny, 2–4 týdny, 3 – 5 týdny), garantuje Provozovatel doručení Zboží v nejzazším uvedeném termínu (např. je-li u Zboží na Eshopu uvedena dodací lhůta v rozmezí 1 - 3 týdny, je Provozovatel povinen Zákazníkovi doručit Zboží nejpozději do 3 týdnů po dni příslušného rozhodující okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty a Provozovatel tak negarantuje, že Zboží bude Zákazníkovi doručeno dříve).

  V případě, že se Objednávka Zákazníka vztahuje na více položek Zboží s různými dodacími lhůtami, platí pro všechny položky Zboží dle Objednávky dodací lhůta dle Zboží s nejdelší dodací lhůtou.

  Ve všech případech platí, že příslušné Zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po řádné úhradě celé kupní ceny Provozovateli.

 3. Expres dodání

  Provozovatel umožňuje Zákazníkům ve vztahu k vybraným standardním produktům – Šperkům nabízeným na Webovém portálu zvolit dodání daného produktu v režimu „Expres dodání“ - v takovém případě je na Webovém portálu u daného produktu vždy uvedena i příslušná zkrácená lhůta dodání. Dodání Šperku v režimu „Expres dodání“ je zpoplatněno jednorázovým nevratným poplatkem: (i) ve výši 25 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 5.000 Kč; (ii) ve výši 20 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena převyšuje 5.000 Kč a současněnepřevyšuje hodnotu 10.000 Kč; (iii) ve výši 15 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena převyšuje hodnotu 10.000 Kč.

  [Vzorový příklad: Je-li na Eshopu u dané položky Šperku uvedená standardní dodací lhůta např. 1 – 3 týdny, přičemž Zákazník bude požadovat „Expres dodání“ Šperku v příslušné zkrácené dodací lhůtě do 5 - 7 dnů a Zákazník včas zaplatí daný poplatek a nejedná-li se o doručení dobírkou i příslušnou částku určující podle odst. 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, bude Provozovatel Zákazníkovi po zaplacení daného poplatku garantovat, že Šperk bude Zákazníkovi doručen v příslušné zkrácené dodací lhůtě od rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty.]

  Příslušný poplatek za „Expres dodání“ je splatný: (i) v případě objednávky v hodnotě nad 10.000 Kč - v plné výši bezhotovostně při zadání objednávky spolu s příslušnou částkou kupní ceny nebo její části (či v hotovosti nebo kartou při objednání Šperku v showroomu), resp. (ii) v případě objednávky v hodnotě do 10.000 Kč - podle vybrané platební metody buď bezhotovostním převodem při zadání objednávky, nebo dobírkou/na místě. Neobdrží-li však Provozovatel poplatek za dodání Šperku v režimu „Expres dodání”, provede Provozovatel dodání Šperku v příslušné standardní dodací lhůtě a nikoli v režimu „Expres dodání“. Dojde-li později z jakéhokoli důvodu k zrušení smlouvy, na základě které Zákazník nabyl od Provozovatele předmětný Šperk, Provozovatel Zákazníkovi zaplacený poplatek za dodání Šperku v režimu „Expres dodání“ nevrací a Zákazník ani nemá nárok na vrácení daného poplatku.

  Pravidla dle odst. 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek pro stanovení rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty se použijí i pro režim „Expres dodání“.

  Ve všech případech rovněž platí, že příslušný Šperk bude Zákazníkovi předán teprve po řádné úhradě kupní ceny Provozovateli.

 4. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů dopravy:

  1. Kurýr DPD – Zákazník obdrží před doručením Zboží emailovou a sms notifikaci o čase doručovaní zakázky. Před samotným doručením zakázky je Zákazník kontaktován telefonicky Kurýrem. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami příslušné kurýrní služby.

  2. Česká pošta – Balík do ruky – Zákazník obdrží před doručením Zboží emailovou a sms notifikaci o čase doručovaní zakázky. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami České pošty a.s. pro produkt Balík do ruky.

  3. Zásilkovna – Zákazník obdrží emailovou a sms notifikaci s pokyny pro vyzvednutí zakázky na vybraném výdejním místě. V podrobnostech se doručování zásilek řídí příslušnými podmínkami zásilkové služby. Tento způsob dopravy je nabízen u objednávek v celkové hodnotě do 30 000 Kč.

  4. Osobní vyzvednutí v Praze – na adrese Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech mezi 8:00 – 17:30 hod. a to od okamžiku obdržení e-mailové zprávy Provozovatele o tom, že předmětné Zboží je připraveno k vyzvednutí

 5. Doručení Zboží na dodací adresu proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

 6. Zákazník je o výši poplatků/nákladů za dopravu objednaného Zboží informován při výběru způsobu dopravy Zboží v rámci procesu tvorby Objednávky. Při doručování libovolného Zboží v rámci území České republiky je doprava poskytována zadarmo.

 7. Podmínky uvedené pod odst. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto článku těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze v případě doručování v rámci území České republiky. V případě doručování Zboží do zahraničí určuje způsob dopravy Zboží Provozovatel, přičemž Zákazníka vždy individuálně informuje o výši nákladů na provedení dopravy a Zákazník je povinen tyto náklady dopravy uhradit nejpozději s cenou Zboží. V případě dodávky Zboží do zahraničí se příslušná dodací lhůta prodlužuje přiměřeným způsobem.

 8. Je-li Provozovatel povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.

 9. V případě, že má Zákazník zájem o změnu zvoleného způsobu dodání a platby Zboží, kontaktuje Zákazník Provozovatele v Provozních hodinách, a až po potvrzení a schválení příslušné změny Provozovatelem bude daná změna umožněna a platná.

 10. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli a Provozovateli.

 11. Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si Provozovatel vyhrazuje právo změnit po dohodě se Zákazníkem způsob dopravy Zboží a/nebo nabídnout Zákazníkovi alternativní způsob dopravy Zboží Zákazníkovi.

 12. Daňový doklad (faktura) vztahující se ke Zboží objednanému Zákazníkem (a který je považován i za záruční list) bude Zákazníkovi zasílán elektronický na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu, zadanou Zákazníkem v procesu vytváření objednávky, není-li dále stanoveno jinak.

Článek V.
Cena Zboží a platební podmínky

 1. Prodejní cena Zboží: V případě podstatné změny velkoobchodní ceny Zboží v důsledku změny kurzu a/nebo přecenění Zboží (resp. jeho částí) dodavatelem si Provozovatel vyhrazuje právo změny ceny Zboží. Ceny uvedené na Webovém portálu a v kamenné prodejně se mohou lišit a Zákazník nemá právo se dodatečně dožadovat jiné výše ceny než ceny dříve dohodnuté. Veškeré ceny za Zboží a služby a veškeré poplatky v Internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.

 2. Zákazník je povinný uhradit cenu za Zboží vč. poplatků za související služby (doprava, balení) a Provozovatel není povinen Zákazníkovi předat Zboží dříve, než dojde k úhradě celé částky ceny za Zboží vč. poplatků.

 3. Zákazník má možnost si v procesu tvorby Objednávky zvolit jeden z uvedených způsobů platby:

  • Dobírkou při převzetí od doručovatele (Zboží v celkové ceně do 10 000 Kč, neurčí-li Provozovatel jinak)

  • Běžným bankovním převodem

  • Rychlým online převodem u vybraných bank

  • Platba platební kartou (Visa, Mastercard, Maestro)

 4. V případě, že předmětem kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek je nákup v celkové hodnotě převyšující 10.000,- Kč vč. DPH, je Zákazníkovi dáno v procesu tvorby Objednávky na výběr, zda uhradí:

  1. celou částku kupní ceny jedinou platbou, nebo
  2. uhradí kupní cenu ve dvou splátkách, a to tak, že:
   • 1. (první) část kupní ceny ve výši 30 % dané kupní ceny bude uhrazena některým ze způsobů platby ve smyslu odst. 3 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, s výjimkou dobírky. Nebude-li taková 1. (první) část ceny uhrazena ve lhůtě do 7 dnů ode dne potvrzení Objednávky Zákazníka Provozovatelem, smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Provozovatelem ve smyslu čl. III odst. 3 těchto Obchodních podmínek se od počátku ruší; o této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.
   • 2. (druhá) část kupní ceny ve výši 70 % dané kupní ceny (dále také jako „doplatek“) dle Objednávky bude Zákazníkem uhrazena po obdržení e-mailové informace od Provozovatele o tom, že předmětné Zboží je připraveno k expedici. Způsob platby doplatku bude mezi stranami dohodnut dodatečně telefonicky nebo zvolen Zákazníkem po přihlášení do svého uživatelského účtu na Webovém portálu; v úvahu přicházejí možnosti platby dle čl. V odst. 3 těchto Obchodních podmínek a v případě osobního vyzvednutí předmětného Zboží Zákazníkem v sídle Provozovatele i platba v hotovosti nebo platební kartou. Ve všech případech platí, že příslušné Zboží bude Zákazníkovi předáno teprve po úhradě celého daného doplatku Provozovateli; nebyla-li Zákazníkem pro účely úhrady doplatku zvolena platba dobírkou, není Provozovatel povinen Zboží Zákazníkovi doručovat před obdržením celé částky ceny Zboží. V případě, že Zákazník neuhradí celý doplatek ceny Zboží ani do 14 dní od obdržení informace od Provozovatele o tom, že příslušné Zboží je připraveno k expedici, jedná se o závažné porušení kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek a uzavřená smlouva ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek se marným uplynutím dané lhůty ruší (je stornována); o této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

   V případě zrušení smlouvy je Provozovatel oprávněn si oproti nároku Zákazníka na vrácení zaplacené 1. (první) části ceny Zboží započítat náklady spojené s navrácením (doručováním) Zboží Provozovateli a/nebo náklady pojištění Zboží resp. o náklady obdobného charakteru a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí Zákazníkem zaplacenou 1. (první) část ceny Zboží poníženou o tyto náklady.

  3. Zákazník má po dohodě s Provozovatelem možnost uhradit cenu Zboží dle Objednávky při převzetí v sídle Provozovatele – tj. na adrese Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.

  4. V případě bezhotovostní platby běžným bankovním převodem je Zákazník povinen při zadávání příkazu k platbě částky ceny dle příslušné smlouvy společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo Objednávky).

  5. V případě, že Zákazník neuhradí celou cenu Zboží ani do 14 dní od obdržení potvrzení o přijetí Objednávky Provozovatelem, jedná se o závažné (podstatné) porušení kupní smlouvy ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek a uzavřená kupní smlouva ve smyslu čl. III. odst. 3 těchto Obchodních podmínek se marným uplynutím dané lhůty ruší (je stornována); to neplatí v případech ve smyslu odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek, které se řídí tam uvedeným postupem. O této skutečnosti bude Provozovatel Zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

  Článek VI.
  Stornování Objednávky, Odstoupení od smlouvy

  1. Stornování Objednávky: Spotřebitel má právo požádat o stornování Objednávky nejpozději do okamžiku potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele.

  2. Odstoupení od Smlouvy: Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle první věty tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek. Spotřebitel má právo v rámci této lhůty po převzetí Zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování Zboží; vyzkoušet tedy neznamená začít Zboží používat a po několika dnech vrátit Provozovateli. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.

  3. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

   • poskytování služby, jestliže s plněním služby bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

   • dodávka Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

   • dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným Zbožím;

   • dodávka Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

   • dodávka Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  4. V případě, že Spotřebitel hodlá od smlouvy odstoupit, je potřebné, aby odstoupení od smlouvy odeslal Provozovateli prostřednictvím e-mailu na otazky@eppi.cz s uvedením údaje o tom, že odstupuje v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku a oznámil Provozovateli číslo Objednávky, na základě které mu bylo doručováno objednané Zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání odstoupení od smlouvy řádným způsobem před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel může pro účely odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který tvoří přílohu č 1 těchto Obchodních podmínek.

  5. V případě, že Spotřebitel od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupí, musí bezodkladně, nejpozději však do 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy Provozovateli, a na vlastní náklady, doručit Zboží bezpečným způsobem (Českou poštou - 1.třída, kurýrem, osobně, nebo jiným vhodným způsobem) na adresu sídla Provozovatele: Next Generation Luxury s.r.o., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel zašle Provozovateli Zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Spotřebitel nechal zasílané Zboží pojistit. Provozovatel opakované upozorňuje Spotřebitele, že v případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli, neurčí-li Provozovatel v jednotlivém případě jinak.

  6. Spotřebitel je povinen Zboží doručit Provozovateli v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného Zboží, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Spotřebitel odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. V důsledku zacházení Spotřebitele se Zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, a/nebo vrácení Zboží poškozeného či neúplného, vzniká Provozovateli vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Zboží vzniklému v důsledku takového zacházení se Zbožím), který je Provozovatel oprávněn si jednostranně započítat vůči nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny a při vrácení Zboží se sníženou hodnotou (kde dané snížení hodnoty je důsledkem zacházení Spotřebitele se Zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti takového Zboží a/nebo u kterého je dané snížení hodnoty Zboží důsledkem vrácení Zboží poškozeného či neúplného) tak bude Spotřebiteli vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného Zboží.

  7. Provozovatel je povinen Spotřebiteli v případě odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku vrátit rovněž peněžní prostředky vynaložené na dodání Zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Spotřebitelem, nedohodnou-li se Spotřebitel s Provozovatelem jinak. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

  8. Žádost o zrušení Smlouvy. Nad rámec oprávnění Spotřebitele dle odstavce 2 tohoto článku Obchodních podmínek smí Spotřebitel ve vztahu k jakýmkoli Šperkům zakoupeným v Internetovém obchodu požádat od 15. (patnáctého) dne následujícího po dni převzetí předmětného Šperku do 60. (šedesátého) dne následujícího po dni převzetí předmětného Šperku požádat Provozovatele o zrušení smlouvy, přičemž platí, že předmětná žádost musí být Provozovateli v stanovené lhůtě doručena. Požádá-li Spotřebitel Provozovatele dle tohoto ustanovení včas o zrušení smlouvy a současně doručí-li Spotřebitel Provozovateli do konce 60. dne následujícího po dni převzetí daného Šperku Spotřebitelem předmětný Šperk, platí, že Provozovatel okamžikem řádného a včasného doručení daného Šperku Provozovateli souhlasí s návrhem Spotřebitele na zrušení smlouvy (ve vztahu k danému Šperku) a předmětná smlouva se tak daným okamžikem (ve vztahu k danému Šperku) ruší. Nebude-li však žádost Spotřebitele o zrušení smlouvy a/nebo předmětný Šperk doručen Provozovateli včas dle tohoto odstavce Obchodních podmínek, nárok Spotřebitele na zrušení smlouvy dle tohoto odstavce Obchodních podmínek zaniká; Provozovatel je oprávněn i přesto jednostranně rozhodnout, že žádost Spotřebitele na zrušení Smlouvy i v takovém případě akceptuje, s tím, že smlouva se v takovém případě ruší doručením oznámení Provozovatele (písemně listinnou poštou nebo e-mailem) o zrušení smlouvy Spotřebiteli. Při postupu dle tohoto odstavce 8 tohoto článku Obchodních podmínek platí, že:

   1. Vzhledem k tomu, že v případě akceptace návrhu Spotřebitele na zrušení smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění;
   2. Spotřebitel má právo v rámci předmětné lhůty (60 dnů po převzetí předmětného Šperk) Šperk rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování Šperku; vyzkoušet tedy neznamená začít Šperk používat a po několika dnech vrátit Provozovateli;
   3. Nárok Spotřebitel na zrušení smlouvy výše uvedeným postupem dle odst. 8 tohoto článku Obchodních podmínek nevzniká a Spotřebitel tak nemůže požádat Provozovatele o zrušení Smlouvy výše uvedeným postupem v případech smlouvy, jejímž předmětem je:
    • poskytování služby, jestliže s plněním služby bylo se souhlasem Spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
    • dodávka Šperku upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
    • dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;
    • dodávka Šperku, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
    • dodávka Šperku v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
   4. V případě, že Spotřebitel hodlá požádat o zrušení Smlouvy, je potřebné, aby předmětnou žádost odeslal Provozovateli prostřednictvím e-mailu na otazky@eppi.cz a oznámil Provozovateli číslo Objednávky, na základě které mu byl doručován objednaný Šperk; spotřebitel může pro účely žádosti o zrušení smlouvy použít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek;
   5. Spotřebitel je povinen Šperk ve výše uvedené lhůtě doručit na vlastní náklady bezpečným způsobem (Českou poštou - 1.třída, kurýrem, osobně, nebo jiným vhodným způsobem) na adresu sídla Provozovatele: Next Generation Luxury s.r.o., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Spotřebitel nechal zasílaný Šperk pojistit. Provozovatel opakované upozorňuje Spotřebitele, že náklady spojené s navrácením Šperku Provozovateli nese Spotřebitel, neurčí-li Provozovatel v jednotlivém případě jinak;
   6. Spotřebitel je povinen Šperk doručit Provozovateli v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného Šperku, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Spotřebitel odpovídá Provozovateli pouze za snížení hodnoty Šperku, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Šperkem jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Šperku, včetně jeho funkčnosti. V důsledku zacházení Spotřebitele se Šperkem jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, a/nebo vrácení Šperku poškozeného či neúplného, vzniká Provozovateli vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Šperku vzniklému v důsledku takového zacházení se Šperkem), který je Provozovatel oprávněn si jednostranně započítat vůči nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny a při vrácení Šperku se sníženou hodnotou (kde dané snížení hodnoty je důsledkem zacházení Spotřebitele se Šperkem jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti takového Šperku a/nebo u kterého je dané snížení hodnoty Šperku důsledkem vrácení Šperku poškozeného či neúplného) tak bude Spotřebiteli vrácena jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného Šperku;
   7. Provozovatel je povinen Spotřebiteli v případě zrušení smlouvy postupem dle odst. 8 tohoto článku Obchodních podmínek vrátit rovněž peněžní prostředky vynaložené na dodání Šperku, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Šperku, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání Šperku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Šperku. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Spotřebitelem, nedohodnou-li se Spotřebitel s Provozovatelem jinak.
   8. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout žádost Spotřebitele o zrušení smlouvy ve smyslu tohoto odst. 8 tohoto článku Obchodních podmínek, pokud se po vrácení Šperku Provozovateli ukáže, že předmětný Šperk je viditelně poškozen v důsledku užívání Spotřebitelem v rozporu s bodem b. odst. 8 tohoto čl. Obchodních podmínek.
  Článek VII.
  Povinnosti Zákazníka a Provozovatele. Výměna a úprava Šperku, Zakázková výroba

  1. Provozovatel se zavazuje:

   • Bezodkladně vyřídit každou Objednávku Zákazníka;

   • Dodržet stanovenou cenu (cenu platnou v čase uzavření smlouvy na základě příslušné Objednávky);

   • Dodat Zboží, které si Zákazník objednal.

  2. Zákazník se zavazuje:

   • Zaplatit za Zboží plnou sjednanou cenu;

   • Převzít Zboží, které bylo předmětem jeho Objednávky od kurýra nebo jiného doručitele v odběrné lhůtě, na adrese, kterou uvedl v Objednávce;

   • Zkontrolovat obal zásilky (Zboží) při přebírání od kurýra nebo doručovatele;

   • Poškozené zásilky (Zboží) nepřebírat!;

   • Nedodání zásilky (Zboží) je Zákazník povinen Provozovateli oznámit po uplynutí 7. dne od potvrzení (e-mailem, SMS) odeslaní zásilky (Zboží), a to na e-mail zákaznického servisu otazky@eppi.cz. V případě, že Zákazník nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany Zákazníka.

  3. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele; Provozovatel nenese odpovědnost za:

   • Poškození zásilky (Zboží) doručovatelem;

   • Dodání Zboží v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci;

   • Opožděné doručení zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany Zákazníka;

   • Opožděné doručení zaviněné doručovatelem.

  4. V případě, že Zákazník oprávněně odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než podle čl. VI těchto Obchodních podmínek, a doručí Provozovateli Zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, vzniká Provozovateli právo si vůči Zákazníkovi započítat nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty Zboží vzniklému v důsledku používání či poškození Zákazníkem) a/nebo nároky ve smyslu ustanovení § 2999 Občanského zákoníku na vydání bezdůvodného obohacení a Provozovatel tak Zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu za Zboží uvedenou v závazné akceptaci Objednávky (nebo její část) sníženou o příslušný nárok Provozovatele na náhradu škody a/nebo nárok Provozovatele dle ustanovení § 2999 Občanského zákoníku z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči Zákazníkovi (přičemž výše těchto nároků může v součtu činit až 0,5% z celkové ceny Zboží za každý den používání daného Zboží), a to nejpozději do 30 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto odstavce ze strany Zákazníka Provozovateli, ne však dříve, než bude předmětné Zboží vráceno Provozovateli. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený Zákazníkem, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak. Provozovatel důrazně doporučuje, aby Zákazník nechal zasílané Zboží pojistit a zaslat na adresu sídla Provozovatele doporučenou poštou, nebo jiným vhodným způsobem. Provozovatel neručí za případnou ztrátu Zboží při jeho doručování zpět Provozovateli. Provozovatel zásilky na dobírku neakceptuje.

  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka, a to v případě, že se cena Zboží nepřiměřeně zvýšila a/nebo se mu Zboží nepodařilo opatřit v přiměřeném čase, případně z jiného důvodu. O odstoupení od smlouvy bude Zákazník Provozovatelem informován stornováním Objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny, nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený bankovní účet, nedohodnou-li se Zákazník s Provozovatelem jinak.

  6. Výměna Šperku

   Bližší podmínky platné pro „Výměnu Šperku“ jsou uvedeny v čl. V odst. 1 Reklamačního řádu (dostupný zde).

  7. Zakázková výroba

   Provozovatel umožňuje Zákazníkům si na Webovém portálu v příslušné sekci „Zakázková výroba“ zadat výrobu Šperku nebo Hodinek podle vlastních specifikací. V případě schválení takové objednávky Provozovatelem se Provozovatel zavazuje takový Šperk/Hodinky vyrobit a dodat Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje za takto vyrobený Šperk/Hodinky zaplatit Provozovateli ujednanou cenu. Na Šperky/Hodinky vyrobené v režimu zakázkové výroby ve smyslu tohoto odstavce Obchodních podmínek se v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Internetovém obchodě ve smyslu těchto Obchodních podmínek, pokud není dále uvedeno výslovně jinak.

   V případě, kdy je na Webovém portálu u zboží uvedena poznámka „Personalizovaný produkt“, nejedná se o Zakázkovou výrobu ale o Šperk/Hodinky ze „standardní“ nabídky Provozovatele na Webovém portálu, u nějž Provozovatel Zákazníkovi umožňuje zadat specifickou úpravu podle přání Zákazníka (např. gravírování jména, iniciál, apod). Na Personalizované Šperky/Hodinky se v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Internetovém obchodě ve smyslu těchto Obchodních podmínek, pokud není dále uvedeno výslovně jinak.

   V případě prodeje Šperku nebo Hodinek zhotovených a dodávaných v režimu Zakázkové výroby a/nebo Personalizovaného produktu se jedná o prodej Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo Zboží vyrobeného pro jeho osobu, a z toho důvodu Spotřebitel není v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů postupem podle čl. VI. odst. 2 těchto Obchodních podmínek; na skutečnost, že se v konkrétním případě jedná o Zakázkovou výrobu, resp. o Personalizovaný produkt, bude Zákazník upozorněn přímo na Webovém portálu, jakož i v procesu zadávání Objednávky.

  8. Úprava Šperku

   Zákazník je rovněž oprávněn požádat Provozovatele o úpravu Šperku (s výjimkou prstene; právo Zákazníka na úpravu velikosti prstenu se řídí samostatnou úpravou ve smyslu čl. VIII. těchto Obchodních podmínek, respektive čl. II. odst. 2 Reklamačního řádu - zde) dodaného na základě Objednávky (tzv. customization). Bližší podmínky platné pro „Úpravu Šperku“ jsou uvedeny v čl. V odst. 2 Reklamačního řádu (dostupný zde).

  9. Expres výroba

   Provozovatel umožňuje Zákazníkům ve vztahu k vybraným standardním produktům – Šperkům nabízeným na Webovém portálu zvolit si výrobu daného produktu v režimu „Expres výroby“ - v takovém případě je na Webovém portálu u daného produktu vždy uvedena i příslušná zkrácená lhůta dodání. Jedná se o výrobu Šperků, která se vztahuje pouze na standardní produkty nabízené Provozovatelem na Eshopu bez možnosti zadání vlastních specifikací Zákazníka (tj. nevztahuje se na produkty “zakázkové výroby“), dané standardně nabízené produkty jsou ale v režimu „Expres výroby“ vyráběny a dodávány v kratší době, než je jinak standardní dodací doba pro Šperky nabízené Provozovatelem na Webovém portálu. Výroba v režimu „Expres výroby“ je zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkem: (i) ve výši 25 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena nepřevyšuje hodnotu 5.000 Kč; (ii) ve výši 20 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena převyšuje 5.000 Kč a současněnepřevyšuje hodnotu 10.000 Kč; (iii) ve výši 15 % z ceny Šperku (před případnou slevou), jehož cena převyšuje hodnotu 10.000 Kč.

   [Vzorový příklad: Je-li na Eshopu u dané položky uvedená dodací lhůta např. 2-4 týdny a zároveň možnost volby “Expres výroby”, je standardní doručovací doba zkrácena na 5-7 prac. dní. Pokud Zákazník následně včas zaplatí příslušnou cenu (resp. část ceny) objednávky vč. poplatku a nejedná-li se o doručení dobírkou i příslušnou částku určující podle čl. IV odst. 2 těchto Obchodních podmínek rozhodující okamžik pro začátek běhu dodací lhůty, bude Provozovatel Zákazníkovi po zaplacení příslušné ceny (resp. části ceny) objednávky nebo dané částky garantovat, že produkt bude vyroben a Zákazníkovi doručen do 7 prac. dnů od rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty.]


   Příslušný poplatek za „Expres výrobu“ je splatný: (i) v případě objednávky zboží v hodnotě nad 10.000 Kč - v plné výši bezhotovostně při zadání objednávky spolu s příslušnou částkou kupní ceny nebo její části (či v hotovosti nebo kartou při objednání Šperku v showroomu), resp. (ii) v případě objednávky v hodnotě do 10.000 Kč - podle vybrané platební metody buď bezhotovostním převodem při zadání objednávky, nebo dobírkou/na místě. Dojde-li později z jakéhokoli důvodu k zrušení smlouvy, na základě které Zákazník nabyl od Provozovatele předmětný Šperk, Provozovatel Zákazníkovi zaplacený poplatek za výrobu Šperku v režimu „Expres výroby“ nevrací a Zákazník ani nemá nárok na vrácení daného poplatku.Na Šperky vyráběny v režimu „Expres výroby“ ve smyslu tohoto odstavce Obchodních podmínek se jinak v plném rozsahu vztahují práva a povinnosti Stran ohledně Zboží kupovaného v Internetovém obchodě ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

   Pravidla dle čl. IV odst. 2 těchto Obchodních podmínek pro stanovení rozhodujícího okamžiku pro začátek běhu dodací lhůty se použijí i pro režim „Expres výroby“.

   Ve všech případech rovněž platí, že příslušný produkt bude Zákazníkovi předán teprve po řádné úhradě kupní ceny Provozovateli.

  Článek VIII.
  Reklamace a záruka

  1. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si Provozovatel a Zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  2. Podrobná práva a povinnosti stran týkající se „Reklamace a záruky“ jsou uvedena v Reklamačním řádu – dostupném zde.

  Článek IX.
  Ochrana osobních údajů

  1. Veškeré otázky ochrany osobních údajů se řídí těmito Pravidly provozovatele pro zpracování osobních údajů – viz zde.

  2. Zasílání obchodních sdělení na e-mailové adresy se řídí těmito Pravidly zasílání obchodních sdělení - viz zde.

  3. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Webového portálu www.eppi.cz. Obsah Webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

  Článek X.
  Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky se týkají pouze vztahů vznikajících mezi Provozovatelem a Zákazníky a řídí se právními předpisy České republiky.

  2. Provozovatel se bude snažit zabezpečit dostupnost Webového portálu www.eppi.cz 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tuto dostupnost však není možné garantovat, jelikož z různých technických (problémy na straně serveru, údržba systému atd.) a jiných příčin může ve výjimečných případech nastat dočasná nedostupnost Webového portálu.

  3. Provozovatel neodpovídá za škody, ušlý zisk, příp. jinou újmu (majetkovou a/nebo nemajetkovou) vzniklou v důsledku používání, nemožnosti používání nebo z výsledků používání tohoto Webového portálu, bez zavinění Provozovatele a/nebo z objektivních důvodů resp. vyšší moci (např. výpadek elektrické energie, důvody vzniklé na straně poskytovatele internetových služeb apod.).

  4. Provozovatel nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek v důsledku události výjimečné povahy, která nemohla být předvídatelná nebo ji nebylo možné odvrátit – rozhodnutí státních orgánů, události jako živelné pohromy, vojenské operace rozličného druhu, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na jeho vůli a/nebo mimo jeho kontroly (vyšší moc).

  5. Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na Webovém portálu v den odeslání Objednávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pokud odešle Zákazník Objednávku po dni, ve kterém došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

  6. Provozovatel má právo tyto obchodní podmínky změnit kdykoliv, změna obchodních podmínek však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout (jinými slovy: pro Zákazníka jsou platné a závazné podmínky aktuální v čase objednání Zboží).

  7. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v obchodních podmínkách blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem; tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  8. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, budou přednostně řešeny formou smíru.

  9. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito obchodními podmínkami jako celku.

  10. Koupí Zboží Zákazník souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

  11. V případě zájmu nebo jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím LIVE-Chatu, na telefonním čísle 739 706 777 nebo prostřednictvím e-mailu otazky@eppi.cz.

  V Praze dne 30. 12. 2022
  Příloha 1 (Formulář pro odstoupení od smlouvy) - ke stažení zde
  Příloha 2 (Formulář pro žádost o zrušení smlouvy) - ke stažení zde