Reklamační řád

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument vydává společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, DIČ: CZ01994450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 214240 (dále jen „Provozovatel“), která je provozovatelem a vlastníkem internetového obchodu www.eppi.cz.

 2. Adresa kamenné prodejny Provozovatele: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1

 3. Bankovní účet Provozovatele: 2401321146/2010, vedený u Fio banka, a.s.

 4. Kontaktní osoba: Matej Sukovský, jednatel

 5. E-mailový kontakt na Provozovatele:otazky@eppi.cz

 6. Další kontaktní údaje Provozovatele jsou dostupné zde.
 7. Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 296 366 219

 8. Tento dokument („Reklamační řád“) obsahuje podmínky pro reklamaci Zboží zakoupeného Zákazníkem od Provozovatele jako prodávajícího v Eshopu www.eppi.cz, záruční podmínky vztahující se k předmětnému Zboží a případně další podmínky.

 9. Pojmy použité v tomto dokumentu s velkým začátečním písmenem, pokud nejsou definovány přímo v tomto dokumentu (Reklamačním řádu), mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Obchodních podmínkách Eshopu portál www.eppi.cz – dostupnými zde.

 10. Jednotlivá ustanovení tohoto Reklamačního řádu budou vykládána vždy v kontextu pravidel vyplývajících z Obchodních podmínek.

Článek II.

Záruka

 1. Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost Zboží v trvání 24 měsíců, pokud u konkrétního Zboží není na Webovém portálu uvedeno jinak. Zárukou za jakost se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc (Zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti

 2. V rámci poskytnuté Záruky Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem a že je vhodné k účelu, pro který jej Zákazník požaduje a s nímž Provozovatel souhlasil.

 3. Provozovatel dále odpovídá Zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:

  (i) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  (ii) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

  (iii) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a

  (iv) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které případně Provozovatel poskytl Zákazníkovi před uzavřením smlouvy.

 4. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Zákazník je povinen se před prvním použitím Zboží řádně seznámit s pokyny pro užívání a péči o Šperky a tímto Reklamačním řádem. Pokyny pro péči o Šperky jsou uvedeny v Příloze č. 1 k tomuto Reklamačnímu řádu.

 5. Poskytnutím Záruky za jakost se Provozovatel vůči Zákazníkovi zavazuje, že v případě řádné reklamace vad Zboží Zákazníkem v době trvání záruční doby uspokojí Zákazníka nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, a to způsobem popsaným v odst. 3.4 tohoto Reklamačního řádu.

 6. Provozovatel vydá Zákazníkovi nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat údaje, že:

  (i) má Zákazník jako kupující ze zákona právo vůči Provozovateli na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a dále

  (ii) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, sídlo Provozovatele, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky, a to alespoň odkazem na tento Reklamační řád.

 7. Doživotní servis Šperku: V rámci záruky za jakost může Provozovatel Zákazníkovi ve vztahu ke konkrétnímu Šperku navíc poskytnout i doživotní servis. Doživotní servis v takovém případě zahrnuje tato nadstandardní plnění:

  7.1 Profesionální čištění Šperku zdarma:

  (i) Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady profesionální čištění Šperků.

  (ii) Provozovatel upozorňuje, že při profesionálním čištění může dojít k opravě tzv. „Wear&Tear damage“ poškození Šperku (tzn. taková oprava může spočívat např. v provedení povrchové úpravy Šperku leštěním nebo obnovením vrstvy rhodia, dále v kontrole osazení kamenů a jejich utažení apod.), nikoli však mechanického poškození Šperku.

  (iii) Toto plnění poskytne Provozovatel Zákazníkovi každých 12 měsíců (tj. jednou za rok), a to i po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Šperku.

  (iv) Zákazník zadá požadavek na provedení profesionálního čistění Šperku e-mailem na otazky@eppi.cz nebo on-line přes Platformu Retino dostupnou na stránkách www.eppi.cz pod odkazem zde (dále jen „Platforma Retino). Profesionální čištění bude provedeno v sídle Provozovatele. Provozovatel nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručováním Šperku Provozovateli pro účely provedení jeho profesionálního čištění, ani náklady na doručení Šperku po provedení jeho čištění zpátky Zákazníkovi; tyto nese v plném rozsahu sám Zákazník. Cena za doručení Šperku po provedení čištění zpět Zákazníkovi činí 120 Kč v případě zaslání prostřednictvím České pošty a DPD, nebo 80 Kč v případě zaslání prostřednictvím služby Zásilkovna, nedohodnou-li se Provozovatel a Zákazník v konkrétním případě jinak.

  (v) Nárok na profesionální čištění Šperku zaniká v případě výluk ve smyslu odst. 2.9 tohoto Reklamačního řádu. Provozovatel však může podle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že profesionální čištěni Šperku uskuteční na své náklady (tj. bezplatně) i v případech aplikace daných výluk.

  (vi) Nárok na profesionální čištění Šperku zaniká rovněž v případě, že Provozovatel pozbyde právo na zpracovávání osobních údajů Zákazníka zpracovávaných v souvislosti s koupí předmětného Šperku (např. uplynutím stanovené doby zpracovávání) a osobní údaje Zákazníka v důsledku toho v souladu se zákonem odstraní. Provozovatel však může podle svého uvážení v jednotlivém případě na žádost Zákazníka rozhodnout, že službu profesionálního čištěni Šperku obnoví na určitou dobu.

  7.2.
  Jednu úpravu velikosti prstenu zdarma, jedná-li se o zlatý nebo platinový prsten:

  (i) Tento benefit se nevztahuje na prsteny vyrobené ze stříbra.

  (ii) Toto plnění lze provést i po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí daného prstene.

  (iii) Ustanovení bodu 2.7.1(iv) a (vi) tohoto Reklamačního řádu se použije obdobně i pro úpravu velikosti prstene.

  (iv) Provozovatel provede bezplatnou úpravu velikosti prstenu nejpozději do 30 dní od obdržení požadavku Zákazníka (režim „Standard“).

  (v) Zákazník smí od Provozovatele požadovat (e-mailem na otazky@eppi.cz, telefonicky, na online chatu Provozovatele, nebo on-line přes Platformu Retino) provedení úpravy velikosti prstenu i v režimu „Expres“, která je však zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkem ve výši 1.000 Kč. Provozovatel provede úpravu velikosti prstenu v režimu „Expres“ (i) do 5 pracovních dnů od obdržení platby daného poplatku v případě platby předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), resp. (ii) do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Zákazníka o provedení úpravy velikosti prstenu v režimu „Expres“ v případě, že Zákazník požaduje provést úhradu daného poplatku „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele; v případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v provozovně Provozovatele“ však není Provozovatel povinen předat Zákazníkovi upravený prsten dříve, než mu Zákazník uhradí příslušný poplatek. Dojde-li později z jakéhokoli důvodu k zrušení smlouvy, na základě které Zákazník od Provozovatele nabyl předmětný prsten, zaplacený poplatek za provedení úpravy velikosti prstenu v režimu „Expres“ se Zákazníkovi nevrací.

  (vi) Úpravu velikosti prstenu lze provést maximálně o 3 jednotky velikosti oproti původní velikosti prstenu. V případě požadavku Zákazníka na úpravu velikosti prstenu o víc než 3 jednotky velikosti, bere Zákazník na vědomí, že v důsledku takové úpravy může dojít k narušení struktury prstene a v případě uskutečnění takové úpravy se proto záruka Provozovatele ve vztahu k předmětnému prstenu ukončuje. Na danou skutečnost Provozovatel Zákazníka předem upozorní písemně nebo e-mailem, s tím, že úpravu velikosti prstene podle daného pokynu provede pouze pokud Zákazník na provedení takové úpravy trvá i po obdržení daného poučení a potvrdí to Provozovateli písemně, e-mailem na otazky@eppi.cznebo on-line přes Platformu Retino).

  (vii) V případě požadavku Zákazníka na úpravu velikosti gravírovaného prstenu, bere Zákazník na vědomí, že v důsledku takové úpravy může dojít k porušení gravírování prstene. Na danou skutečnost Provozovatel Zákazníka předem upozorní písemně nebo e-mailem, s tím, že úpravu velikosti prstene podle daného pokynu provede pouze pokud Zákazník na takové úpravě trvá i po obdržení daného poučení a potvrdí to Provozovateli písemně, e-mailem na otazky@eppi.cznebo on-line přes Platformu Retino. Provozovatel tak neodpovídá za případné porušení gravírování prstene v důsledku změny jeho velikosti. Pokud při úpravě velikosti prstene dojde k porušení gravírování a Zákazník bude požadovat opravu/obnovu daného gravírování, je oprava/obnova gravírování zpoplatněna dle interního ceníku Provozovatele; o cenách za provedení takové opravy gravírování bude Provozovatel Zákazníka informovat předem před zadáním provedení opravy/obnovy gravírování. Platbu za provedení opravy/obnovy gravírování bude moci Zákazník uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele. V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění opravy dříve, než obdrží příslušnou platbu za provedení opravy/obnovy gravírování. V případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v provozovně Provozovatele“ není Provozovatel povinen předat Zákazníkovi prsten s opraveným/obnoveným gravírováním dříve, než mu Zákazník zaplatí příslušnou platbu za opravu/obnovu gravírování.

 8. Ponákupní servis Hodinek: V rámci záruky za jakost Hodinek je Zákazníkovi navíc poskytnut ponákupní servis, který zahrnuje tato plnění:

  8.1. Profesionální čištění Hodinek zdarma:
  (i) Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady profesionální čištění Hodinek.

  (ii) Provozovatel upozorňuje, že při profesionálním čištění může dojít k opravě tzv. „Wear&Tear damage“ poškození Hodinek (viz výklad pojmu výše) nikoli však mechanického poškození Hodinek.

  (iii) Toto plnění poskytne Provozovatel Zákazníkovi každých 12 měsíců (tj. jednou za rok), a to i po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Šperku.

  (iv) Body 2.7.1(iv), (v) a (vi) tohoto Reklamačního řádu se použijí obdobně i pro profesionální čištění Hodinek.

  8.2.
  Jednu úpravu velikosti Hodinek zdarma, jedná-li se o Hodinky s kovovým náramkem
  (i) Zákazník může o dané plnění požádat pouze v období 24 měsíců od převzetí Hodinek.

  (ii) Bod 2.7.1(iv) tohoto Reklamačního řádu se použije obdobně i pro úpravu velikosti Hodinek.

 9. Výluky ze Záruky: Záruka se nevztahuje na mechanické poškození Zboží (např. poškrábání, zdeformování, ulomení, prasknutí, rozbití osazeného kamene, apod.), používání Zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození Zboží chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním Zboží, neodbornou instalací, zanedbáním péče o Zboží, nesprávným ošetřováním Zboží, nedodržení pokynů pro péči o Šperky (viz Příloha č. 1). Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby osobou jinou než Provozovatelem nebo jinou než Provozovatelem pověřenou osobou; Provozovatel v takovém případě Zákazníkovi ani neposkytuje slevu z ceny, ani takové Zboží nevymění za jiné.

 10. Zákazník dále není oprávněn vůči Provozovateli uplatňovat práva z vad Zboží, které se vyskytnou v záruční době:
  (i) pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  (ii) u Zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 11. Provozovatel však může podle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že opravu Zboží provede na své náklady (tj. bezplatně) i po uplynutí stanovené záruční doby a/nebo i v případech výluk ve smyslu odst. 2.9 a 2.10 tohoto Reklamačního řádu.

Článek III.

Reklamace

 1. Zákazník má právo uplatnit u Provozovatele vady Zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek:
  (i) Zboží bylo zakoupeno u Provozovatele,

  (ii) vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady), a

  (iii) na Zboží se vztahuje záruka ve smyslu čl. II toho Reklamačního řádu - tzn. Zákazník reklamoval vady Zboží včas v příslušné záruční době, přičemž se neuplatní výluky dle odst. 2.9 nebo 2.10 tohoto Reklamačního řádu.

 2. Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného Zboží písemně na adrese sídla Provozovatele, e-mailem na otazky@eppi.cznebo on-line přes platformu Retino, a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce Zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, přesný název Zboží, stručný popis vady Zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty.

 3. Provozovatel zaregistruje řádně uplatněnou reklamaci ve své evidenci reklamací. Je-li Zákazník Spotřebitelem, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. Zákazník může při řádné a včasné reklamaci vad Zboží v závislosti na povaze vady Zboží požadovat:

  (i) odstranění vad Zboží na náklady Provozovatele (Podle své volby může Zákazník v takovém případě požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Provozovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez řádně užívat pro opakovaný výskyt vady. Provozovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme Provozovatel věc na vlastní náklady); nebo

  (ii) přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  1. Provozovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže nebo ji za účelem odstranění vady nepřevzal na vlastní náklady; nebo

  2. se vada projeví opakovaně; nebo

  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení Provozovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
 5. Zákazník však nemůže odstoupit od smlouvy postupem podle bodu 3.4(ii) tohoto Reklamačního řádu, je-li vada věci nevýznamná. Má se však za to, že vada není nevýznamná.

 6. Zákazník je povinen Provozovateli sdělit, jaké právo ve smyslu odst. 3.4 tohoto Reklamačního řádu si zvolil, a to již při oznámení vady postupem dle odst. 3.2 tohoto Reklamačního řádu, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele.
  Při výskytu neodstranitelné vady, která však nebrání řádnému užívání Zboží k jeho běžnému účelu, smí Zákazník požadovat krom nároků ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu i přiměřenou slevu z ceny. Výše přiměřené slevy bude předmětem dohody stran;

 7. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (viz bod 3.14 tohoto Reklamačního řádu) nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace Zákazníkem. Po marném uplynutí této lhůty má Zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 8. Pokud je nutno Zboží opravit nebo vyměnit, Zákazník je povinen Zboží zaslat výhradně na adresu: Next Generation Luxury s.r.o., Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1.

 9. Při výměně vadného Zboží za nové Zboží je Zákazník povinen Provozovateli nejdříve vrátit věc – Zboží původně dodané. Provozovatel není povinen Zákazníkovi dodat nové bezvadné Zboží dříve, než bude Provozovateli doručeno původně dodané vadné Zboží.

 10. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou reklamaci vad Zboží jsou v záruční době bezplatné. V ostatních případech bude Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s opravou Zboží (dále také jako „zpoplatněná oprava“).

 11. Odhad nákladů na provedení zpoplatněné opravy v takovém případě Provozovatel oznámí Zákazníkovi předem. Provozovatel nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručováním Zboží Provozovateli pro účely provedení jeho zpoplatněné opravy, ani náklady na doručení Zboží po provedení jeho zpoplatněné opravy Zákazníkovi, a tyto nese v plném rozsahu sám Zákazník. Cena za doručení Zboží po provedení jeho zpoplatněné opravy Zákazníkovi činí 120 Kč/ Zboží, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak. Platbu za provedení zpoplatněné opravy Zboží (vč. platby za provedení dopravy) bude moci Provozovatel uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele. V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění zpoplatněné opravy dříve, než Provozovatel obdrží danou platbu za provedení zpoplatněné opravy. V případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v provozovně Provozovatele“ není Provozovatel povinen předat Zákazníkovi opravené Zboží dříve, než mu Zákazník uhradí příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy.

 12. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, Provozovatel mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal.

 13. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi nechat jakoukoli zásilku zasílanou Provozovateli pro účely reklamace pojistit. Zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k poškození daného Zboží.

 14. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a podle okolností ukončit reklamační řízení rozhodnutím o reklamaci a jedním z následujících způsobů:

  (i) předáním opraveného Zboží Zákazníkovi;

  (ii) odesláním výzvy k převzetí Zboží Zákazníkovi, má-li si jej Zákazník převzít v sídle Provozovatele;

  (iii) výměnou Zboží;

  (iv) vrácením kupní ceny Zboží (při reklamaci Zboží, jehož hodnota přesahuje 5000 Kč, mohou být peníze vráceny pouze převodem na bankovní účet Zákazníka);

  (v) vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží;

  (vi) odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží (např. z důvodu opožděné reklamace, uplynutí záruční doby, nebo výskytu Výluky ze záruky, nebo zániku záruky, apod.).

 15. O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen reklamační protokol, a to prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se Zbožím.
 16. Reklamace týkající se přepravy: Pokud Zákazník zjistí při přebírání Zboží, že balení, ve kterém je Zboží doručováno, není v pořádku, je povinen ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s přepravcem. Jinak Zákazník bezvýhradným podpisem příslušného dokumentu o převzetí Zboží od přepravce potvrzuje, že obal zásilky je nepoškozený. Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na Zboží nese přepravce.
 17. V případě, že Zákazník nepostupuje při uplatňování a vyřizování reklamace dle pokynů Provozovatele, v důsledku čehož znemožní Provozovateli řádné vyřízení reklamace, neodpovídá Provozovatel za případné následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady Zákazníka spojené s reklamací vad. Provozovatel v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace Zákazníka řádně a včas.

Článek IV.

Další zpráva zákazníka nevztahující se k reklamaci zboží

 1. Výměna Šperku o jiné požadované velikosti

  1.1. Zákazník je oprávněn požádat Provozovatele (e-mailem na otazky@eppi.cz, telefonicky, na online chatu Provozovatele, nebo on-line přes platformu Retino) o výměnu Šperku zakoupeného v Internetovém obchodu www.eppi.cz za stejný Šperk o jiné požadované velikosti a Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

  1. daný Šperk je na Webových stránkách Provozovatele nabízen rovněž v Zákazníkem požadované velikosti,

   • daný Šperk je u Provozovatele skladem,

   • Zákazník požádal o výměnu dodaného Šperku do 60 dnů ode dne dodání příslušného původně zakoupeného Šperku Zákazníkovi, a

   • Provozovatel Zákazníkovi e-mailem potvrdí, že příslušnému požadavku na výměnu Šperku vyhoví.

   1.2. Zákazník nese náklady spojené s výměnou Šperku, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného Šperku Provozovateli, tak rovněž náklady spojené s dodáním stejného Šperku o jiné (Zákazníkem nově požadované) velikosti Zákazníkovi; výši kalkulovaných nákladů sdělí Provozovatel Zákazníkovi e-mailem.

   1.3. Výměnu Šperku za stejný Šperk o jiné velikosti nově požadované Zákazníkem lze uskutečnit pouze za předpokladu, že Zákazník již Provozovateli vrátil původně dodaný Šperk a uhradil Provozovateli kalkulované náklady spojené s výměnou Šperku za stejný Šperk o jiné velikosti, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného Šperku Provozovateli, tak i náklady spojené s dodáním Šperku o jiné Zákazníkem nově požadované velikosti Zákazníkovi. Platbu může Zákazník uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele. Provozovatel se však může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění výměny Šperku ponese sám.

   1.4. Pro odstranění jakýchkoli pochybností se uvádí, že Provozovatel není povinen vyhovět všem žádostem Zákazníků o výměnu Šperku o jiné požadované velikosti a vyhovění (resp. nevyhovění) té které žádosti je pouze věcí uvážení Provozovatele.

  2. Úprava Šperku (tzv. customization)

   2.1. Zákazník je rovněž oprávněn požádat Provozovatele (e-mailem na otazky@eppi.cz, telefonicky, na online chatu Provozovatele, nebo on-line přes platformu Retino) o úpravu Šperku zakoupeného v Eshopu (s výjimkou prstene – právo Zákazníka na úpravu velikosti prstenu se řídí samostatnou úpravou dle bodu 2.7.2 tohoto Reklamačního řádu).

   2.2. Za Úpravu Šperku se považuje i jeho gravírování.

   2.3. Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud Zákazník požádal o úpravu dodaného Šperku do 14 dnů ode dne dodání příslušného Šperku Zákazníkovi. Provozovatel ale může dle svého uvážení vyhovět žádosti Zákazníka o úpravu učiněné i po uplynutí dané čtrnáctidenní doby, a to i opakovaně.

   2.4. Zákazník nese náklady spojené s úpravou Šperku, jakož i náklady spojené s doručením předmětného Šperku pro účely jeho úpravy Provozovateli a náklady spojené s dodáním upraveného Šperku zpátky Zákazníkovi; výši kalkulovaných nákladů sdělí Provozovatel Zákazníkovi předem e-mailem. Provozovatel ale může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění úpravy Šperku ponese sám.

   2.5. Úpravu Šperku v souladu s tímto bodem lze uskutečnit pouze za předpokladu, že Zákazník uhradil Provozovateli kalkulované náklady na úpravu daného Šperku, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného Šperku Provozovateli a náklady spojené s dodáním upraveného Šperku zpátky Zákazníkovi. Platbu může Zákazník uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele.

   2.6. V případě úpravy Šperku se z daného Šperku stává Zboží v režimu „Zakázkové výroby“, tj. zboží upravené podle požadavků Spotřebitele nebo zboží vyráběno pro jeho osobu, a z toho důvodu Spotřebitel není v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů postupem podle odst. 6.2 Obchodních podmínek.

  Článek V.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel coby prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má Spotřebitel možnost obrátit se na Provozovatele (e-mailem na e-mailovou adresu: otazky@eppi.cz) se žádostí o nápravu.

  2. Pokud Provozovatel žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s ustanovením § 20f zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tím není dotčena možnost Spotřebitele obrátit se na soud.

  3. Provozovatel tímto informuje Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Informace týkající se České obchodní inspekce jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI je dostupný na https://adr.coi.cz/cs.

  4. Spotřebitel může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

  Článek VI.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tento Reklamační řád platí pro Zákazníka v tom znění, které je uvedeno na Eshopu v den odeslání jeho Objednávky ve smyslu Obchodních podmínek.

  2. Provozovatel smí tento Reklamační řád kdykoli změnit; změna Reklamačního řádu však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout.

  3. Vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v tomto Reklamačním řádu blíže neupravené, týkající se záruky, odpovědnosti za vady nebo reklamace, se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  4. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Reklamačního řádu. Provozovatel a Zákazník se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Reklamačním řádem jako celku.

  5. Odesláním Objednávky Provozovateli Zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem, který je součástí Obchodních podmínek.

  V Praze, dne 15.5.2023

  Matej Sukovský, jednatel

  Příloha č. 1 k Reklamačnímu řádu – Pokyny pro péči o šperky

  Jak pečovat o šperk, aby Vám vydržel co nejdéle

  Šperk je ozdobou, která Vás reprezentuje. Dopřejte mu proto podobnou péči jako tomu nejlepšímu outfitu. Noste jej ve vhodných situacích, ukládejte ho na čisté a suché místo a pravidelně mu dopřejte čisticí kúru.

  Šperk si doma vždy sundávejte

  Šperk odkládejte před každým úklidem, sportem, vařením, koupelí a manuální prací. Doporučujeme jej nasadit těsně před odchodem z domova a sundat hned po příchodu domů. Nesvědčí mu ani tělové krémy, laky na vlasy či parfémy. Mezi jejich aplikací a nandáním šperku proto nechejte prodlevu alespoň 10 minut.

  Odkládejte šperk na bezpečné místo

  Dopřejte svému klenotu vlastní bezpečné místo na odpočinek. Díky ukládání do šperkovnice, sáčku nebo krabičky s jemným vnitřkem vám vaše cennosti vydrží věčnost. Prach, vlhkost a mechanické poškození jsou totiž nejčastějšími příčinami znehodnocení šperku.

  Čištění je základ

  Pravidelné odkládání šperku zajistí jeho zářivost na dlouhou dobu. I přesto je ale potřeba ho občas šetrně vyčistit. Postačí teplá voda s kapkou jaru a měkký kartáček. Po vyčištění šperk opláchněte studenou vodou a vysušte jemným hadříkem. Jednou za rok ho pak svěřte do rukou našich odborníků. Tato služba je zdarma a slibujeme, že vám ho vrátíme jako nový.

  Péče o dražší šperky a velké drahokamy

  K dražším šperkům a modelům s velkými drahokamy je třeba chovat se s větší opatrností. Pokud s nimi cestujete, vždy si přibalte speciální vypolstrovaný úložný box, který budete mít během cesty u sebe. V případě společenských akcí dávejte pozor, aby se například tlakem drahokam neuvolnil a neztratil se.

  Šperky neskladujte pohromadě

  Vzhledem k jemné povrchové úpravě jednotlivých klenotů není dobré ukládat je pohromadě. Mohou se poškrábat a v kontaktu s jinými kovy může dojít i k oxidaci. V žádném případě je tedy neukládejte například do peněženky k mincím.

  Jak šperk rozhodně nečistit

  Na šperk nikdy nepoužívejte zubní pastu, mýdlo, chemické prostředky, ale ani gumové či latexové rukavice. Tyto látky mohou klenot připravit o lesk nebo jej trvale poškodit a znehodnotit. Stejně tak se vyhněte kontaktu s krémy, laky na vlasy a parfémy.

  Šperk sami neupravujte

  Pokud potřebujete šperk trochu pozměnit či přizpůsobit jeho velikost, kontaktujte nás. Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti. Pokud to bude možné, šperk upravíme dle vašich představ. Určitě se však do toho nepouštějte sami.

  Drahokamové šperky nevystavujte extrémním podmínkám

  Šperky obsahující diamanty či jiné drahokamy vyžadují specifickou péči. Drahé kameny jsou sice mechanicky odolné, ale nešetrným zacházením či prudkým pokládáním na tvrdý povrch je můžete nenávratně poškodit. Stejně tak se vyhněte extrémním teplotním změnám.

  Péče o enamelové šperky

  Enamelové šperky jsou ručně dělané a jejich hlavní přísadou je sklo. Prosíme, chovejte se ke svému klenotu s náležitou péčí, ať vám může dělat radost věčně. POZOR, JEDNÁ SE O KŘEHKÝ MATERIÁL!

  • Jak enamelový šperk čistit:

   • K čištění stačí kapka jaru a vlažná voda. Když Váš enamelový šperk budete touto směsí, za pomoci bavlněného hadříku, pravidelně čistit, vydrží krásný/zářivý celé roky.

  • Co s enamelovým šperkem dělat:

   • Sundávejte jej vždy při příchodu domů

   • Nasazujte jej až ve chvíli, kdy z domu odcházíte

   • Ukládejte jej do šperkovnice či jiné vypolstrované krabičky

   • Uchovávejte jej v suchu a pokojové teplotě

   • Pokládejte jej opatrně, při nárazu by mohl popraskat

  • Co s enamelovým šperkem nedělat:

   • Nemyjte s ním nádobí, mohl by popraskat nebo změnit barvu

   • Nepoužívejte na něj žádnou chemickou látku nebo slanou vodu

   • Nenoste jej ve vlhku

   • Nenamáčejte jej do horké vody

   • Nepoužívejte na něj ultrazvukové čističe