Podmínky soutěže "Vyhrajte poukaz"

 1. Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „Vyhrajte poukaz“.
 2. Kromě specifických podmínek soutěže uvedených v tomto dokumentu se tato soutěž řídí i Všeobecnými podmínkami soutěží organizovaných na stránkách www.eppi.cz – odkaz zde.

I.

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „VYHRAJTE POUKAZ“.
 2. Soutěž probíhá tak, že pořadatel každý kalendářní měsíc po dobu trvání této soutěže vylosuje z databáze soutěžících vždy jednoho výherce, který od pořadatele získá získá slevový kupón na slevu 3 000 Kč z ceny nákupu šperku v e-shopu www.eppi.cz.
 3. Slevový kupón (slevu) bude možné využít na koupi jakéhokoli šperku z nabídky e-shopu www.eppi.cz dle vlastního výběru, kromě šperků na míru, settingů s diamanty a snubních prstenů. Slevový kupón znějící na příslušnou slevu je možné uplatnit jen na nákup v e-shopu www.eppi.cz pouze jednou, nevyužitá část slevového kupónu propadá bez nároku na její náhradu či proplacení. Minimální výše hodnoty nákupu pro uplatnění slevového kuponu není stanovena; rozdíl v ceně nákupu po odečtení příslušné slevy je tak kupující (výherce) povinen zaplatit. Slevu dle slevového kupónu nelze rozdělit ani kombinovat s dalšími slevovými akcemi s výjimkou slev již poskytnutých na jednotlivé šperky provozovatelem e-shopu. Slevový kupón bude výhercovi zaslán na jeho e-mailovou adresu. Doba platnosti slevového kupónu je časově omezena, a to na 1 měsíc ode dne jeho vystavení (odeslání na emailovou adresu výherce); nevyužitím slevového kupónu v době jeho platnosti pozbývá výherce nárok na danou slevu z nákupu. Žádné alternativní či náhradní plnění za slevový kupón nebude poskytováno.
 4. Soutěž probíhá po neomezenou dobu počínaje 12.12.2017.
 5. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která splní všechny tyto podmínky:
  1. do příslušného políčka v rámci „vyskakovacího“ okna, které se objeví při návštěvě webového portálu www.eppi.cz, zadá svojí platnou e-mailovou adresu;

  2. kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“ vyjádří souhlas s podmínkami této soutěže a zpracováním osobních údajů pro tyto účely a potvrdí úmysl zúčastnit se této soutěže kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“.

 6. Splněním všech bodů uvedených v předchozím odstavci se daná fyzická osoba automaticky stává účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“); o zařazení do soutěže a dalších informacích pořadatel soutěžícího vyrozumí e-mailem odeslaným na příslušnou e-mailovou adresu soutěžitele.
 7. Do databáze soutěžících pro účely této soutěže jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří splnili podmínky dle odst. 5 tohoto článku těchto podmínek. Sdělí-li však soutěžící pořadateli kdykoli po zařazení do databáze soutěžících jakýmkoli způsobem, že odvolává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, přestává být daná osoba okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním svých osobních údajů soutěžícím ve smyslu těchto podmínek a její emailová adresa tak bude z databáze soutěžících vyřazena.
 8. Losování výherce provede pořadatel vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (nebo v první pracovní den následující po konci příslušného kalendářního měsíce) po dobu trvání této soutěže, a to z databáze soutěžích dle aktuálního stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Každý kalendářní měsíc bude vylosován vždy jenom jeden výherce. Kterýkoli soutěžící se může stát výhercem soutěže jenom jednou; vylosování soutěžícího za výherce soutěže v jednom kalendářním měsíci tedy vylučuje, aby daná osoba mohla být vylosována/vybrána jako výherce dle těchto podmínek za jakýkoli další kalendářní měsíc.
 9. O výhře budou výherci informováni bez zbytečného odkladu po jejich vylosování prostřednictvím e-mailu zaslaného na poskytnutou e-mailovou adresu. Anonymizované výsledky soutěže s uvedením výhry (poukazu) pro ten který uplynulý kalendářní měsíc budou také průběžně oznamovány prostřednictvím newsletterů pořadatele.
 10. Jednotliví výherci soutěže jsou povinni pořadateli oznámit do 7 dnů ode dne obdržení oznámení výsledku soutěže za daný kalendářní měsíc prostřednictvím emailové adresy soutez@eppi.cz: jméno, příjmení a dodací adresu, na kterou jim bude příslušná výhra (poukaz) zaslána. Neoznámí-li výherce pořadateli jméno, příjmení a dodací adresu ve lhůtě a způsobem podle předcházející věty, ztrácí daný výherce soutěže právo na získání příslušné výhry (poukaz) a pořadatel v takovém případě není povinen mu příslušnou výhru (šperk) poskytnout.
 11. Na výhru není žádný právní nárok. Žádné alternativní či náhradní plnění nebude poskytováno.

V Praze, dne 19. 11. 2018

Next Generation Luxury s.r.o.