Podmínky soutěže "Vyhrajte šperk"

Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „VYHRAJTE ŠPERK“.

I.

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 94 450, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka: 214240, která je rovněž provozovatelem a vlastníkem e-shopu a webového portálu www.eppi.cz.

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „VYHRAJTE ŠPERK“.
 2. Soutěž probíhá tak, že pořadatel každý kalendářní měsíc po dobu trvání této soutěže vylosuje z databáze soutěžících vždy jednoho výherce, který od pořadatele získá šperk (např. náramek, přívěsek, náušnice, apod.) dle výběru pořadatele.
 3. Soutěžícímu nevzniká na základě vylosování pořadatelem nárok na výběr konkrétního předmětu výhry dle vlastního uvážení; pouze pořadatel je tak oprávněn dle svého vlastního uvážení rozhodnout o tom, jaká konkrétní movitá věc bude soutěžícímu - výherci za předpokladu splnění těchto podmínek soutěže poskytnuta.
 4. Soutěž probíhá po neomezenou dobu počínaje 12.12.2017.
 5. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která splní všechny tyto podmínky:
  1. do příslušného políčka v rámci “vyskakovacího” okna, které se objeví při návštěvě webového portálu www.eppi.cz, zadá svojí platnou e-mailovou adresu;

  2. zaškrtnutím check-boxu vyjádří souhlas s podmínkami této soutěže a zasíláním obchodních sdělení;

  3. potvrdí úmysl zúčastnit se této soutěže kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“.

 6. Splněním všech bodů uvedených v předchozím odstavci se daná fyzická osoba automaticky stává účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“); o zařazení do soutěže a dalších informacích pořadatel soutěžícího vyrozumí e-mailem odeslaným na příslušnou e-mailovou adresu soutěžitele.
 7. Do databáze soutěžících pro účely této soutěže jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří splnili podmínky dle odst. 5 tohoto článku těchto podmínek. Sdělí-li však soutěžící pořadateli kdykoli po zařazení do databáze soutěžících jakýmkoli způsobem, že už od pořadatele dále nechce dostávat jakákoli další obchodní sdělení (tj. odhlásí-li se z odběru obchodních sdělení - newsletterů pořadatele) a/nebo, že odvolává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, přestává být daná osoba okamžikem odhlášení z odběru obchodních sdělení a/nebo odvoláním souhlasu se zpracováním svých osobních údajů soutěžícím ve smyslu těchto podmínek a její emailová adresa tak bude z databáze soutěžících vyřazena.
 8. Losování výherce provede pořadatel vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (nebo v první pracovní den následující po konci příslušného kalendářního měsíce) po dobu trvání této soutěže, a to z databáze soutěžích dle aktuálního stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Každý kalendářní měsíc bude vylosován vždy jenom jeden výherce. Kterýkoli soutěžící se může stát výhercem soutěže jenom jednou; vylosování soutěžícího za výherce soutěže v jednom kalendářním měsíci tedy vylučuje, aby daná osoba mohla být vylosována/vybrána jako výherce dle těchto podmínek za jakýkoli další kalendářní měsíc.
 9. O výhře budou výherci informováni bez zbytečného odkladu po jejich vylosování prostřednictvím e-mailu zaslaného na poskytnutou e-mailovou adresu. Anonymizované výsledky soutěže s uvedením výhry (šperku) pro ten který uplynulý kalendářní měsíc budou také průběžně oznamovány prostřednictvím newsletterů pořadatele.
 10. Jednotliví výherci soutěže jsou povinni pořadateli oznámit do 7 dnů ode dne obdržení oznámení výsledku soutěže za daný kalendářní měsíc prostřednictvím emailové adresy otazky@eppi.cz: jméno, příjmení a dodací adresu, na kterou jim bude příslušná výhra (šperk) zaslána. Neoznámí-li výherce pořadateli jméno, příjmení a dodací adresu ve lhůtě a způsobem podle předcházející věty, ztrácí daný výherce soutěže právo na získání příslušné výhry (šperku) a pořadatel v takovém případě není povinen mu příslušnou výhru (šperk) poskytnout.
 11. Na výhru není žádný právní nárok. Žádné alternativní či náhradní plnění nebude poskytováno.

III.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit nebo zrušit podmínky soutěže či jejich platnost změnit nebo zrušit (případně zrušit celou soutěž), a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jejího uveřejnění na internetových stránkách www.eppi.cz .
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit.
 4. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek soutěže ze strany soutěžících a také právo na případné vyloučení kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže.
 5. Neznalost ustanovení těchto podmínek (pravidel) nezakládá soutěžícím nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.

IV.

 1. Pořadatel zpracovává osobní údaje soutěžících - fyzických osob v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje soutěžících – fyzických osob jsou zpracovávány za účelem uskutečnění soutěže a plnění závazků pořadatele vůči jednotlivým soutěžícím podle příslušných podmínek soutěže, jakož i za účelem jiných smluvních a předsmluvních vztahů pořadatele s účastníky soutěže, spočívajících především v zasílání obchodních sdělení a nabídek na uzavření smluv na dodávku zboží z webového portálu www.eppi.cz pořadatelem jednotlivým účastníkům soutěže (soutěžícím) coby potenciálním zákazníkům. Zpracovávanými osobními údaji každého soutěžícího jsou jejich emailové adresy a v případě jejich výhry taky jejich jméno, příjmení, dodací adresa (dále společně jen „Osobní údaje“). Soutěžící souhlasem s těmito podmínkami soutěže prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, aby pořadatel za výše uvedeným účelem zpracovával jeho Osobní údaje v rozsahu podle předchozí věty, a to ve všech informačních systémech pořadatele. Tento souhlas uděluje soutěžící pořadateli na dobu neurčitou. Soutěžící si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jeho Osobních údajů pořadateli, jakož i souhlas se zpracováním Osobních údajů jsou dobrovolné; souhlas se zpracováním Osobních údajů může soutěžící kdykoliv písemně odvolat; souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení písemného odvolání souhlasu účastníkem soutěže (soutěžícím) pořadateli a příslušné Osobní údaje budou následně zlikvidovány. Pořadatel může poskytnout Osobní údaje soutěžícího – výherce soutěže výlučně České poště nebo jinému doručovateli či kurýrovi, a to pouze za účelem řádného doručení příslušné výhry vyhrané v soutěži výhercovi soutěže. Pořadatel nesmí poskytovat Osobní údaje třetím osobám, s výjimkou třetích osob uvedených v předchozí větě. Soutěžící je povinen uvádět své Osobní údaje přesně, pravdivě a informovat pořadatele prostřednictvím elektronické adresy info@eppi.cz bez zbytečného odkladu o jakékoli změně Osobních údajů. Osobní údaje soutěžícího uchovává pořadatel po dobu trvání výše uvedeného účelu zpracování, minimálně však po dobu trvání jakýchkoli povinností účastníka soutěže (soutěžícího) vůči pořadateli.
 2. Soutěžící souhlasí rovněž se zasíláním obchodních sdělení pořadatelem prostřednictvím elektronických prostředků podle příslušných právních předpisů, či realizací direct mailingu; soutěžící v této souvislosti souhlasí se zpracováním a uchováním Osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu. Zasílání obchodních sdělení pořadatelem se řídí těmito Pravidly.
 3. Pořadatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněný vykonávat majetková práva k obsahu webového portálu www.eppi.cz. Obsah webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu pořadatele.

V Praze, dne 1. 3. 2018

Next Generation Luxury s.r.o.