Podmínky adventní soutěže

I.

 1. Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „ADVENTNÍ SOUTĚŽ“.
 2. Kromě specifických podmínek soutěže uvedených v tomto dokumentu se tato soutěž řídí i Všeobecnými podmínkami soutěží pořadatele – odkaz zde.

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „ADVENTNÍ SOUTĚŽ“.
 2. Vyhlášení soutěže bude krom webové stránky www.eppi.cz/adventni-soutez oznámeno i prostřednictvím dalších kanálů (Facebook, Instagram) pořadatele.
 3. Soutěž probíhá po omezenou dobu, a to v těchto 4 kolech:
  1. 1. kolo trvá od 30. 11. 2020 do 6. 12. 2020 (půlnoci) a probíhá na facebookovém profilu pořadatele
  2. 2. kolo trvá od 7. 12. 2020 do 13. 12. 2020 (půlnoci) a probíhá na instagramovém profilu pořadatele
  3. 3. kolo trvá od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020 (půlnoci) a probíhá na webové stránce www.eppi.cz/adventni-soutez
  4. 4. kolo trvá od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020 (půlnoci) a probíhá na webové stránce www.eppi.cz/adventni-soutez
 4. Soutěž probíhá tak, že pořadatel po skončení každého kola vylosuje z příslušné databáze soutěžících vždy jednoho výherce, který od pořadatele získá šperk (např. náramek, přívěsek, náušnice, apod.) dle výběru pořadatele. Soutěžícímu nevzniká na základě vylosování pořadatelem nárok na výběr konkrétního předmětu výhry dle vlastního uvážení; pouze pořadatel je tak oprávněn dle svého vlastního uvážení rozhodnout o tom, jaký konkrétní šperk bude soutěžícímu - výherci za předpokladu splnění těchto podmínek soutěže poskytnut.
 5. Prvního kola soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která splní všechny tyto podmínky:
  1. v době konání soutěže bude nebo se stane sledujícím facebookové stránky pořadatele.
  2. napíše odpověď do komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookovém profilu, čímž vyjádří souhlas s podmínkami této soutěže a zpracováním osobních údajů pro tyto účely a potvrdí úmysl zúčastnit se příslušného kola soutěže.
 6. Druhého kola soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která splní všechny tyto podmínky:
  1. v době konání soutěže bude nebo se stane sledujícím instagramového profilu pořadatele.
  2. napíše odpověď do komentáře pod soutěžní příspěvek na instagramovém profilu pořadatele, čímž vyjádří souhlas s podmínkami této soutěže a zpracováním osobních údajů pro tyto účely a potvrdí úmysl zúčastnit se příslušného kola soutěže.
 7. Třetího a čtvrtého kola soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, která splní všechny tyto podmínky:
  1. v příslušné sekci webového portálu www.eppi.cz vyplní dle tam uvedených instrukcí do stanovených kolonek:
   • správné odpovědi na všechny tam uvedené otázky daného kola soutěže (zakliknutím příslušné předdefinované možnosti, resp. napsáním odpovědi do textového pole), a
   • svoji platnou e-mailovou adresu a své jméno.
  2. klikne na tlačítko „Odeslat“, čímž vyjádří souhlas s podmínkami této soutěže a zpracováním osobních údajů pro tyto účely a potvrdí úmysl zúčastnit se příslušného kola soutěže.
 8. Splněním podmínek uvedených v odstavcích 5-7 se daná fyzická osoba automaticky stává ve vztahu k uvedenému kolu soutěže účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“). Zařazení do soutěže ve vztahu k jednomu kolu soutěže nezakládá nárok soutěžícího na zařazení do soutěže ve vztahu k dalším kolům soutěže; pokud se tedy jedná fyzická osoba chce účastnit soutěže ve vztahu k více kolům, musí splnit podmínky ve smyslu odstavců 5-7 ve vztahu ke každému z daných kol soutěže samostatně.
 9. Otázka 1. kola je otevřená a pořadatel náhodným losováním vybere vítěze. Otázka 2. kola je také otevřená a pořadatel náhodným losováním vybere vítěze. Otázka 3. a 4. kola je uzavřená a existuje jedna správná odpověď. Správnou odpověď určuje vždy předem pořadatel dle svého uvážení a přesvědčení o její správnosti.
 10. Do databáze soutěžících ve vztahu ke každému jednotlivému kolu této soutěže jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří včas splnili podmínky dle odst. 5-7 tohoto článku těchto podmínek v průběhu trvání příslušného kola. Zařazení soutěžícího do dané databáze soutěžících trvá po dobu, co trvá oprávnění pořadatele k zpracovávání osobních údajů daného soutěžícího v souvislosti s příslušným kolem této soutěže; po pozbytí daného oprávnění pořadatele bude soutěžící z dané databáze soutěžících vyřazen. Soutěžící bude z databáze soutěžících vyřazen i pro případ, že odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely této soutěže.
 11. Losování výherců za jednotlivá kola proběhne v pondělí či v úterý bezprostředně následujícím po skončení příslušného kola soutěže, a to z databáze soutěžích daného kola dle aktuálního stavu k poslednímu dni trvání příslušného kola. S výjimkou 4. kola, kdy losování proběhne v 4. ledna 2021. Za každé kolo soutěže bude vylosován vždy jenom jeden výherce.
 12. O výhře budou výherci informováni bez zbytečného odkladu po jejich vylosování prostřednictvím e-mailu zaslaného na poskytnutou e-mailovou adresu nebo soukromou zprávou na instagramu či facebooku. Anonymizované výsledky soutěže s uvedením výhry (šperku) pro to které uplynulé kolo soutěže budou také oznamovány na webových stránkách www.eppi.cz nebo facebookovém či instagramovém profilu pořadatele.
 13. Jednotliví výherci jsou povinni pořadateli oznámit do 7 dnů ode dne obdržení oznámení výsledku soutěže za dané kolo prostřednictvím e-mailové adresy soutez@eppi.cz nebo soukromé zprávy na Instagramu či Facebooku: jméno, příjmení a dodací adresu, na kterou jim bude příslušná výhra (šperk) zaslána. Neoznámí-li výherce pořadateli jméno, příjmení a dodací adresu ve lhůtě a způsobem podle předcházející věty, ztrácí daný výherce soutěže právo na získání příslušné výhry (šperku) a pořadatel v takovém případě není povinen mu příslušnou výhru (šperk) poskytnout.

V Praze, dne 25. 11. 2020

Next Generation Luxury s.r.o.