Podmínky soutěže Vánoční hádanky

I.

 1. Tento dokument obsahuje plné znění závazných pravidel týkajících se soutěže „VÁNOČNÍ HÁDANKY“.
 2. Krom specifických podmínek soutěže uvedených v tomto dokumentu se tato soutěž řídí i Všeobecnými podmínkami soutěží pořadatele – odkaz zde.

II.

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek soutěž „VÁNOČNÍ HÁDANKY“.
 2. Vyhlášení soutěže bude krom webové stránky oznámeno i prostřednictvím dalších kanálů (Facebook, Instagram) pořadatele.
 3. Soutěž probíhá po omezenou dobu, a to v těchto 2 kolech:
  • 1. kolo trvá od 2. 12. 2019 do 8. 12. 2019 (půlnoci)
  • 2. kolo trvá od 9. 12. 2019 do 17. 12. 2019 (půlnoci)
 4. Soutěž probíhá tak, že pořadatel po skončení každého kola vylosuje z příslušné databáze soutěžících vždy jednoho výherce, který od pořadatele získá šperk (např. náramek, přívěsek, náušnice, apod.) dle výběru pořadatele. Soutěžícímu nevzniká na základě vylosování pořadatelem nárok na výběr konkrétního předmětu výhry dle vlastního uvážení; pouze pořadatel je tak oprávněn dle svého vlastního uvážení rozhodnout o tom, jaký konkrétní šperk bude soutěžícímu - výherci za předpokladu splnění těchto podmínek soutěže poskytnut.
 5. Jednotlivých kol soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, která splní všechny tyto podmínky:
  • a) v příslušné sekci webového portálu www.eppi.cz vyplní dle tam uvedených instrukcí do stanovených kolonek:
   • správné odpovědi na všechny tam uvedené otázky daného kola soutěže (zakliknutím příslušné předdefinované možnosti, resp. napsáním odpovědi do textového pole), a
   • svojí platnou e-mailovou adresu a své jméno.
  • b) klikne na tlačítko „Chci soutěžit“, čímž vyjádří souhlas s podmínkami této soutěže a zpracováním osobních údajů pro tyto účely a potvrdí úmysl zúčastnit se příslušného kola soutěže.
 6. Splněním všech bodů uvedených v předchozím odstavci se daná fyzická osoba automaticky stává ve vztahu k uvedenému kolu soutěže účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“); o zařazení do soutěže a dalších informacích pořadatel soutěžícího vyrozumí e-mailem odeslaným na příslušnou e-mailovou adresu soutěžícího. Zařazení do soutěže ve vztahu k jednomu kolu soutěže nezakládá nárok soutěžícího na zařazení do soutěže ve vztahu k dalším kolům soutěže; pokud se tedy jedná fyzická osoba chce účastnit soutěže ve vztahu k více kolům, musí splnit podmínky ve smyslu předchozího odstavce ve vztahu ke každému z daných kol soutěže samostatně.
 7. Ke každé otázce bude jen jedna správná odpověď. Správnou odpověď určuje vždy předem pořadatel dle svého uvážení a přesvědčení o její správnosti.
 8. Do databáze soutěžících ve vztahu ke každému jednotlivému kolu této soutěže jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří včas splnili podmínky dle odst. 5 tohoto článku těchto podmínek v průběhu trvání příslušného kola. Zařazení soutěžícího do dané databáze soutěžících trvá po dobu, co trvá oprávnění pořadatele k zpracovávání osobních údajů daného soutěžícího v souvislosti s příslušným kolem této soutěže; po pozbytí daného oprávnění pořadatele bude soutěžící z dané databáze soutěžících vyřazen. Soutěžící bude z databáze soutěžících vyřazen i pro případ, že odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely této soutěže.
 9. Losování výherců za jednotlivá kola proběhne vždy v pondělí bezprostředně následujícím po skončení příslušného kola soutěže (s výjimkou losování výherce 4. kola, které proběhne až 2.1.2019), a to z databáze soutěžích daného kola dle aktuálního stavu k poslednímu dni trvání příslušného kola. Za každé kolo soutěže bude vylosován vždy jenom jeden výherce.
 10. O výhře budou výherci informováni bez zbytečného odkladu po jejich vylosování prostřednictvím e-mailu zaslaného na poskytnutou e-mailovou adresu. Anonymizované výsledky soutěže s uvedením výhry (šperku) pro to které uplynulé kolo soutěže budou také oznamovány na webových stránkách www.eppi.cz, facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.
 11. Jednotliví výherci jsou povinni pořadateli oznámit do 7 dnů ode dne obdržení oznámení výsledku soutěže za dané kolo prostřednictvím emailové adresy soutez@eppi.cz: jméno, příjmení a dodací adresu, na kterou jim bude příslušná výhra (šperk) zaslána. Neoznámí-li výherce pořadateli jméno, příjmení a dodací adresu ve lhůtě a způsobem podle předcházející věty, ztrácí daný výherce soutěže právo na získání příslušné výhry (šperku) a pořadatel v takovém případě není povinen mu příslušnou výhru (šperk) poskytnout.

V Praze, dne 28. 11. 2019

Next Generation Luxury s.r.o.