Reklamační řád provozovny Next Generation Luxury s.r.o. na adrese Národní 28, Praha 1

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument vydává společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, IČO: 01994450, DIČ: CZ01994450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 214240 (dále jen „Provozovatel“), která je provozovatelem kamenné prodejny EPPI na adrese Národní 28, Praha 1.

 2. Adresa kamenné prodejny: Národní 28, 110 00 Praha 1 (dále jen „Provozovna Národní“).

 3. Provozní doba Provozovny Národní:

  pondělí - pátek: 09:00 – 19:00

  sobota - neděle: 10:00 – 17:00

 4. Bankovní účet Provozovatele: 2401321146/2010, vedený u Fio banka, a.s.

 5. Kontaktní osoba: Matej Sukovský, jednatel

 6. E-mailový kontakt na Provozovatele: otazky@eppi.cz

 7. Další kontaktní údaje Provozovatele: 216 216 046
 8. Orgán dozoru: Česká obchodní inspekce Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 296 366 219

 9. Tento dokument („Reklamační řád“) obsahuje podmínky pro reklamaci Zboží zakoupeného Zákazníkem v Provozovně Národní, záruční podmínky vztahující se k předmětnému Zboží a případně další podmínky.

 10. Pokud není uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým začátečním písmenem tento
  význam:
  „Hodinky“ - znamená jakékoli hodinky nabízené Provozovatelem v Provozovně Národní,
  „Jiné Zboží“ – znamená jakékoli Zboží nabízené Provozovatelem v Provozovně Národní, které nespadá pod definici „Šperků“ nebo „Hodinek“,
  „Občanský zákoník“ - znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněn,
  „Obchodní podmínky“ – znamená obchodní podmínky eshopu www.eppi.cz , dostupné na daném eshopu,
  „Spotřebitel“ – znamená fyzickou osobu, která je Zákazníkem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní, či jiné podnikatelské činnosti a zboží nebo věcná plnění z poskytnuté služby jí neslouží na výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání,
  „Šperk“ resp. „Šperky“ – znamená jakékoli šperky coby ozdobné předměty, které se nosí na těle nebo na oděvu, nabízené Provozovatelem v Internetovém obchodu (zejména prsteny, náramky, náhrdelníky, náušnice, přívěsky, brože, manžetové knoflíky, spony),
  „Zákazník“ - znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která si zakoupí Zboží v Provozovně Národní,
  „Zboží“ – znamená společně Šperky, Hodinky a Jiné Zboží.

Článek II.

Záruka

 1. Provozovatel poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost Zboží v trvání 24 měsíců, ledaže Provozovatel určí v jednotlivém případě dobu delší.

 2. V rámci poskytnuté Záruky Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem a že je vhodné k účelu, pro který jej Zákazník požaduje a s nímž Provozovatel souhlasil.

 3. Provozovatel dále odpovídá Zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:

  (i) je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  (ii) Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

  (iii) je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a

  (iv) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které případně Provozovatel poskytl Zákazníkovi před uzavřením smlouvy o nákupu Zboží.

 4. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Zákazník je povinen se před prvním použitím Zboží řádně seznámit s pokyny pro užívání a péči o Šperky a tímto Reklamačním řádem. Pokyny pro péči o Šperky jsou uvedeny v Příloze č. 1 k tomuto Reklamačnímu řádu.

 5. Poskytnutím Záruky za jakost se Provozovatel vůči Zákazníkovi zavazuje, že v případě řádné reklamace vad Zboží Zákazníkem v době trvání záruční doby uspokojí Zákazníka nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, a to způsobem popsaným v odst. 3.4 tohoto Reklamačního řádu.

 6. Provozovatel vydá Zákazníkovi při převzetí Zboží účtenku, která současně slouží i jako potvrzení o záruce za jakost (záruční list). Záruční list bude obsahovat mimo jiné i tyto údaje:

  (i) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, sídlo Provozovatele, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky, a to alespoň odkazem na tento Reklamační řád, a dále
  (ii) informace o tom, že Zákazník má jako kupující ze zákona právo vůči Provozovateli na bezplatnou nápravu, a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno.

 7. Doživotní servis Šperku pro Registrované Zákazníky: Bude-li v Zákazník k okamžiku nákupu zboží v Provozovně Národní zákazníkem registrovaným v eshopu www.eppi.cz (dále též jako „Registrovaný Zákazník“), pak se Zákazníkovi v rámci záruky za jakost může Provozovatel Zákazníkovi ve vztahu ke konkrétnímu Šperku navíc poskytnout i doživotní servis. Doživotní servis v takovém případě zahrnuje tato nadstandardní plnění:

  7.1 Profesionální čištění Šperku zdarma:

  (i) Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady profesionální čištění Šperku.

  (ii) Provozovatel upozorňuje, že při profesionálním čištění může dojít k opravě tzv. „Wear&Tear damage“ poškození Šperku (tzn. taková oprava může spočívat např. v provedení povrchové úpravy Šperku leštěním nebo obnovením vrstvy rhodia, dále v kontrole osazení kamenů a jejich utažení apod.), nikoli však mechanického poškození Šperku.

  (iii) Toto plnění poskytne Provozovatel Registrovanému Zákazníkovi každých 12 měsíců (tj. jednou za rok), a to i po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Šperku Registrovaným zákazníkem.

  (iv) Registrovaný Zákazník zadá požadavek na provedení profesionálního osobně na Provozovně Národní v její provozní době. Profesionální čištění bude provedeno v sídle Provozovatele. Provozovatel nehradí Registrovanému Zákazníkovi náklady spojené s doručováním Šperku Provozovateli pro účely provedení jeho profesionálního čištění, ani náklady na doručení Šperku po provedení jeho čištění zpátky Registrovanému Zákazníkovi; tyto nese v plném rozsahu sám Registrovaný Zákazník. Cena za doručení Šperku po provedení čištění zpět Registrovanému Zákazníkovi činí 120 Kč v případě zaslání prostřednictvím České pošty a DPD, nebo 80 Kč v případě zaslání prostřednictvím služby Zásilkovna, nedohodnou-li se Provozovatel a Registrovaný Zákazník v konkrétním případě jinak.

  (v) Nárok na profesionální čištění Šperku zaniká v případě výluk ve smyslu odst. 2.9 tohoto Reklamačního řádu. Provozovatel však může podle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že profesionální čištěni Šperku uskuteční na své náklady (tj. bezplatně) i v případech aplikace daných výluk.

  (vi) Nárok na profesionální čištění Šperku zaniká rovněž v případě, že Provozovatel pozbyde ve vztahu k Registrovanému Zákazníkovi právo na zpracovávání osobních údajů daného Registrovaného Zákazníka zpracovávaných v souvislosti s jehonákupem zboží na eshopu www.eppi.cz (např. uplynutím stanovené doby zpracovávání) a zpracovávané osobní údaje Registrovaného Zákazníka v důsledku toho v souladu se zákonem odstraní. Provozovatel však může podle svého uvážení v jednotlivém případě na žádost Zákazníka rozhodnout, že službu profesionálního čištěni Šperku obnoví na určitou dobu.

  7.2.
  Jednu úpravu velikosti prstenu zdarma, jedná-li se o zlatý nebo platinový prsten:

  (i) Tento benefit se nevztahuje na prsteny vyrobené ze stříbra.

  (ii) Toto plnění lze provést i po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí daného prstene.

  (iii) Ustanovení bodu 2.7.1(iv) a (vi) tohoto Reklamačního řádu se použije obdobně i pro úpravu velikosti prstene.

  (iv) Provozovatel provede bezplatnou úpravu velikosti prstenu nejpozději do 3 týdnů od obdržení požadavku Registrovaného Zákazníka (režim „Standard“).

  (v) Zákazník smí od Provozovatele požadovat provedení úpravy velikosti prstenu rovněž v režimu „Expres“, která je však zpoplatněna jednorázovým nevratným poplatkem ve výši 1.000 Kč. Provozovatel provede úpravu velikosti prstenu v režimu „Expres“ (i) do 5 pracovních dnů od obdržení platby daného poplatku v případě platby předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), resp. (ii) do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Registrovaného Zákazníka o provedení úpravy velikosti prstenu v režimu „Expres“ v případě, že Registrovaný Zákazník požaduje provést úhradu daného poplatku „na dobírku“, nebo osobně v Provozovně Národní; v případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v Provozovně Národní“ však není Provozovatel povinen předat Registrovanému Zákazníkovi upravený prsten dříve, než mu Registrovaný Zákazník uhradí příslušný poplatek. Dojde-li později z jakéhokoli důvodu k zrušení smlouvy, na základě které Registrovaný Zákazník od Provozovatele nabyl předmětný prsten, zaplacený poplatek za provedení úpravy velikosti prstenu v režimu „Expres“ se Registrovanému Zákazníkovi nevrací.

  (vi) Úpravu velikosti prstenu lze provést maximálně o 3 jednotky velikosti oproti původní velikosti prstenu. V případě požadavku Registrovaného Zákazníka na úpravu velikosti prstenu o více než 3 jednotky velikosti, bere Registrovaný Zákazník na vědomí, že v důsledku takové úpravy může dojít k narušení struktury prstene a v případě uskutečnění takové úpravy se proto záruka Provozovatele ve vztahu k předmětnému prstenu ukončuje. Na danou skutečnost Provozovatel Registrovaného Zákazníka předem upozorní písemně nebo e-mailem, s tím, že úpravu velikosti prstene podle daného pokynu provede pouze pokud Registrovaný Zákazník na provedení takové úpravy trvá i po obdržení daného poučení a potvrdí to Provozovateli písemně, např. e-mailem na otazky@eppi.cz.

  (vii) V případě požadavku Registrovaného Zákazníka na úpravu velikosti gravírovaného prstenu, bere Registrovaný Zákazník na vědomí, že v důsledku takové úpravy může dojít k porušení gravírování prstene. Na danou skutečnost Provozovatel Registrovaného Zákazníka předem upozorní písemně nebo e-mailem, s tím, že úpravu velikosti prstene podle daného pokynu provede pouze pokud Registrovaný Zákazník na takové úpravě trvá i po obdržení daného poučení a potvrdí to Provozovateli písemně, např. e-mailem na otazky@eppi.cz. Provozovatel tak neodpovídá za případné porušení gravírování prstene v důsledku změny jeho velikosti. Pokud při úpravě velikosti prstene dojde k porušení gravírování a Registrovaný Zákazník bude požadovat opravu/obnovu daného gravírování, je oprava/obnova gravírování zpoplatněna dle interního ceníku Provozovatele; o cenách za provedení takové opravy gravírování bude Provozovatel Registrovaného Zákazníka informovat předem před zadáním provedení opravy/obnovy gravírování. Platbu za provedení opravy/obnovy gravírování bude moci Registrovaný Zákazník uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo "osobně v Provozovně Národní". V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění opravy dříve, než obdrží příslušnou platbu za provedení opravy/obnovy gravírování. V případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v Provozovně Národní“ není Provozovatel povinen předat Registrovanému Zákazníkovi prsten s opraveným/obnoveným gravírováním dříve, než mu Registrovaný Zákazník zaplatí příslušnou platbu za opravu/obnovu gravírování.

 8. Ponákupní servis Hodinek: V rámci záruky za jakost Hodinek je Registrovanému Zákazníkovi navíc poskytnut ponákupní servis, který zahrnuje tato plnění:

  8.1. Profesionální čištění Hodinek zdarma:
  (i) Provozovatel se zavazuje provádět na své náklady profesionální čištění Hodinek.

  (ii) Provozovatel upozorňuje, že při profesionálním čištění může dojít k opravě tzv. „Wear&Tear damage“ poškození Hodinek (viz výklad pojmu výše) nikoli však mechanického poškození Hodinek.

  (iii) Toto plnění poskytne Provozovatel Registrovanému Zákazníkovi každých 12 měsíců (tj. jednou za rok), a to i po uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Šperku Registrovaným Zákazníkem.

  (iv) Body 2.7.1(iv), (v) a (vi) tohoto Reklamačního řádu se použijí obdobně i pro profesionální čištění Hodinek.

  8.2.
  Jednu úpravu velikosti Hodinek zdarma, jedná-li se o Hodinky s kovovým náramkem
  (i) Zákazník může o dané plnění požádat pouze v období 24 měsíců od převzetí Hodinek.

  (ii) Bod 2.7.1(iv) tohoto Reklamačního řádu se použije obdobně i pro úpravu velikosti Hodinek.

 9. Výluky ze Záruky: Záruka se nevztahuje na mechanické poškození Zboží (např. poškrábání, zdeformování, ulomení, prasknutí, rozbití osazeného kamene, apod.), používání Zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození Zboží chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním Zboží, neodbornou instalací, zanedbáním péče o Zboží, nesprávným ošetřováním Zboží, nedodržení pokynů pro péči o Šperky (viz Příloha č. 1). Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby osobou jinou než Provozovatelem nebo jinou než Provozovatelem pověřenou osobou; Provozovatel v takovém případě Zákazníkovi ani neposkytuje slevu z ceny, ani takové Zboží nevymění za jiné.

 10. Zákazník dále není oprávněn vůči Provozovateli uplatňovat práva z vad Zboží, které se vyskytnou v záruční době:
  (i) pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  (ii) u Zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  (iii) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 11. Provozovatel však může podle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že opravu Zboží provede na své náklady (tj. bezplatně) i po uplynutí stanovené záruční doby a/nebo i v případech výluk ve smyslu odst. 2.9 a 2.10 tohoto Reklamačního řádu.

Článek III.

Reklamace

 1. Zákazník má právo uplatnit u Provozovatele vady Zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek:
  (i) Zboží bylo zakoupeno u Provozovatele,

  (ii) vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady), a

  (iii) na Zboží se vztahuje záruka ve smyslu čl. II toho Reklamačního řádu - tzn. Zákazník reklamoval vady Zboží včas v příslušné záruční době, přičemž se neuplatní výluky dle odst. 2.9 nebo 2.10 tohoto Reklamačního řádu.

 2. Zákazník je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného Zboží osobně v Provozovně Národní v její provozní době, a to bez zbytečného odkladu poté, co Zákazník vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce Zboží. Zákazník ve své reklamaci uvede číslo účtenky nebo faktury, která se vztahuje k předmětnému zakoupenému Zboží, přesný název Zboží, stručný popis vady Zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty.

 3. Provozovatel zaregistruje řádně uplatněnou reklamaci ve své evidenci reklamací. Je-li Zákazník Spotřebitelem, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vydat písemné či elektronické potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. Zákazník může při řádné a včasné reklamaci vad Zboží v závislosti na povaze vady Zboží požadovat:

  (i) odstranění vad Zboží na náklady Provozovatele (Podle své volby může Zákazník v takovém případě požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Provozovatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez řádně užívat pro opakovaný výskyt vady. Provozovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník věc koupil. K odstranění vady převezme Provozovatel věc na vlastní náklady); nebo

  (ii) přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy o nákupu Zboží, pokud:

  1. Provozovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže nebo ji za účelem odstranění vady nepřevzal na vlastní náklady; nebo

  2. se vada projeví opakovaně; nebo

  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  4. je z prohlášení Provozovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
 5. Zákazník však nemůže odstoupit od smlouvy postupem podle bodu 3.4(ii) tohoto Reklamačního řádu, je-li vada věci nevýznamná. Má se však za to, že vada není nevýznamná.

 6. Zákazník je povinen Provozovateli sdělit, jaké právo ve smyslu odst. 3.4 tohoto Reklamačního řádu si zvolil, a to již při oznámení vady postupem dle odst. 3.2 tohoto Reklamačního řádu, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele.
  Při výskytu neodstranitelné vady, která však nebrání řádnému užívání Zboží k jeho běžnému účelu, smí Zákazník požadovat krom nároků ve smyslu písm. a) tohoto odstavce Reklamačního řádu i přiměřenou slevu z ceny. Výše přiměřené slevy bude předmětem dohody stran;

 7. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (viz bod 3.14 tohoto Reklamačního řádu) nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace Zákazníkem. Po marném uplynutí této lhůty má Zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 8. Pokud je nutno Zboží opravit nebo vyměnit, Zákazník je povinen Zboží doručit na adresu: Klenotnictví Eppi, Národní 28, 110 00 Praha 1.

 9. Při výměně vadného Zboží za nové Zboží je Zákazník povinen Provozovateli nejdříve vrátit věc – Zboží původně dodané. Provozovatel není povinen Zákazníkovi dodat nové bezvadné Zboží dříve, než bude Provozovateli doručeno původně dodané vadné Zboží.

 10. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou reklamaci vad Zboží jsou v záruční době bezplatné. V ostatních případech bude Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s opravou Zboží (dále také jako „zpoplatněná oprava“).

 11. Odhad nákladů na provedení zpoplatněné opravy v takovém případě Provozovatel oznámí Zákazníkovi předem. Provozovatel nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručováním Zboží Provozovateli pro účely provedení jeho zpoplatněné opravy, ani náklady na doručení Zboží po provedení jeho zpoplatněné opravy Zákazníkovi, a tyto nese v plném rozsahu sám Zákazník. Cena za doručení Zboží po provedení jeho zpoplatněné opravy Zákazníkovi činí 120 Kč/ Zboží, nedohodnou-li se Provozovatel a Zákazník v konkrétním případě jinak. Platbu za provedení zpoplatněné opravy Zboží (vč. platby za provedení dopravy) bude moci Provozovatel uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo "osobně v Provozovně Národní". V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění zpoplatněné opravy dříve, než Provozovatel obdrží danou platbu za provedení zpoplatněné opravy. V případě zvolené platby „na dobírku“ nebo „osobně v Provozovně Národní“ není Provozovatel povinen předat Zákazníkovi opravené Zboží dříve, než mu Zákazník uhradí příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy.

 12. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, Provozovatel mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal.

 13. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi nechat jakoukoli zásilku zasílanou Provozovateli pro účely reklamace pojistit. Zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k poškození daného Zboží.

 14. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a podle okolností ukončit reklamační řízení rozhodnutím o reklamaci a jedním z následujících způsobů:

  (i) předáním opraveného Zboží Zákazníkovi;

  (ii) odesláním výzvy k převzetí Zboží Zákazníkovi, má-li si jej Zákazník převzít v Provozovně Národní;

  (iii) výměnou Zboží;

  (iv) vrácením kupní ceny Zboží (při reklamaci Zboží, jehož hodnota přesahuje 5000 Kč, mohou být peníze vráceny pouze převodem na bankovní účet Zákazníka);

  (v) vyplacením přiměřené slevy z ceny Zboží;

  (vi) odůvodněným zamítnutím reklamace Zboží (např. z důvodu opožděné reklamace, uplynutí záruční doby, nebo výskytu Výluky ze záruky, nebo zániku záruky, apod.).

 15. O výsledku reklamace bude Zákazník informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen reklamační protokol, a to prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se Zbožím.
 16. V případě, že Zákazník nepostupuje při uplatňování a vyřizování reklamace dle pokynů Provozovatele, v důsledku čehož znemožní Provozovateli řádné vyřízení reklamace, neodpovídá Provozovatel za případné následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady Zákazníka spojené s reklamací vad. Provozovatel v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace Zákazníka řádně a včas.

Článek IV.

Další zpráva zákazníka nevztahující se k reklamaci zboží

 1. Výměna Šperku o jiné požadované velikosti

  1.1. Zákazník je oprávněn požádat Provozovatele osobně v Provozově Národní o výměnu Šperku zakoupeného v Provozovně Eppi za stejný Šperk o jiné požadované velikosti a Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

  1. daný Šperk je vProvozovně Národní nebo na eshopu www.eppi.cz nabízen rovněž v Zákazníkem požadované velikosti,

   • daný Šperk je u Provozovatele skladem,

   • Zákazník požádal o výměnu dodaného Šperku do 60 dnů ode dne dodání příslušného původně zakoupeného Šperku Zákazníkovi, a

   • Provozovatel Zákazníkovi potvrdí, že příslušnému požadavku na výměnu Šperku vyhoví.

   1.2. Zákazník nese náklady spojené s výměnou Šperku, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného Šperku Provozovateli, tak rovněž náklady spojené s dodáním stejného Šperku o jiné (Zákazníkem nově požadované) velikosti Zákazníkovi; výši kalkulovaných nákladů sdělí Provozovatel Zákazníkovi písemně (např. e-mailem).

   1.3. Výměnu Šperku za stejný Šperk o jiné velikosti nově požadované Zákazníkem lze uskutečnit pouze za předpokladu, že Zákazník již Provozovateli vrátil původně dodaný Šperk a uhradil Provozovateli kalkulované náklady spojené s výměnou Šperku za stejný Šperk o jiné velikosti, a to jak náklady spojené s vrácením původně dodaného Šperku Provozovateli, tak i náklady spojené s dodáním Šperku o jiné Zákazníkem nově požadované velikosti Zákazníkovi. Platbu může Zákazník uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo osobně v provozovně Provozovatele. Provozovatel se však může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění výměny Šperku ponese sám.

   1.4. Pro odstranění jakýchkoli pochybností se uvádí, že Provozovatel není povinen vyhovět všem žádostem Zákazníků o výměnu Šperku o jiné požadované velikosti a vyhovění (resp. nevyhovění) té které žádosti je pouze věcí uvážení Provozovatele.

  2. Úprava Šperku (tzv. customization)

   2.1. Registrovaný Zákazník je rovněž oprávněn požádat Provozovatele osobně při návštěvě Provozovny Národní o úpravu Šperku zakoupeného v provozovně Národní (s výjimkou prstene – právo Registrovaného Zákazníka na úpravu velikosti prstenu se řídí samostatnou úpravou dle bodu 2.7.2 tohoto Reklamačního řádu).

   2.2. Za úpravu Šperku se považuje i jeho gravírování.

   2.3. Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud Registrovaný Zákazník požádal o úpravu dodaného Šperku do 14 dnů ode dne převzetí příslušného Šperku Zákazníkovi. Provozovatel ale může dle svého uvážení vyhovět žádosti Registrovaného Zákazníka o úpravu učiněné i po uplynutí dané čtrnáctidenní doby, a to i opakovaně.

   2.4. Registrovaný Zákazník nese náklady spojené s úpravou Šperku, jakož i náklady spojené s doručením předmětného Šperku pro účely jeho úpravy Provozovateli a náklady spojené s dodáním upraveného Šperku zpátky Registrovanému Zákazníkovi; výši kalkulovaných nákladů sdělí Provozovatel Registrovanému Zákazníkovi předem písemně (např. e-mailem). Provozovatel ale může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na provedení úpravy Šperku ponese sám.

   2.5. Úpravu Šperku v souladu s tímto bodem4.2 Reklamačního řádu lze uskutečnit pouze za předpokladu, že Registrovaný Zákazník uhradil Provozovateli kalkulované náklady na úpravu daného Šperku, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného Šperku Provozovateli a náklady spojené s dodáním upraveného Šperku zpátky Registrovanému Zákazníkovi. Platbu může Registrovaný Zákazník uhradit předem (bezhotovostním převodem na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo „na dobírku“, nebo osobně v Provozovně Národní.

  Článek V.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel coby prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má Spotřebitel možnost obrátit se na Provozovatele (osobně v Provozovně Národní nebo e-mailem na e-mailovou adresu: otazky@eppi.cz) se žádostí o nápravu.

  2. Pokud Provozovatel žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s ustanovením § 20f zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tím není dotčena možnost Spotřebitele obrátit se na soud.

  3. Provozovatel tímto informuje Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Informace týkající se České obchodní inspekce jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI je dostupný na https://adr.coi.cz/cs.

  4. Spotřebitel může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

  Článek VI.

  Závěrečná ustanovení

  1. Tento Reklamační řád platí pro Zákazníka v tom znění, které je zveřejněno na eshopu www.eppi.cz v den zakoupení předmětného Zboží v Provozovně Národní.

  2. Provozovatel smí tento Reklamační řád kdykoli změnit; změna Reklamačního řádu však nemůže Zákazníka zpětně negativně postihnout.

  3. Vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem v tomto Reklamačním řádu blíže neupravené, týkající se záruky, odpovědnosti za vady nebo reklamace, se řídí právním řádem České republiky, především Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  4. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Reklamačního řádu.

  5. Zakoupením Zboží v Provozovně Národní Zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

  V Praze, dne 21.8.2023

  Next Generation Luxury s.r.o.
  Matej Sukovský, jednatel

  Příloha č. 1 k Reklamačnímu řádu – Pokyny pro péči o šperky

  Jak pečovat o šperk, aby Vám vydržel co nejdéle

  Šperk je ozdobou, která Vás reprezentuje. Dopřejte mu proto podobnou péči jako tomu nejlepšímu outfitu. Noste jej ve vhodných situacích, ukládejte ho na čisté a suché místo a pravidelně mu dopřejte čisticí kúru.

  Šperk si doma vždy sundávejte

  Šperk odkládejte před každým úklidem, sportem, vařením, koupelí a manuální prací. Doporučujeme jej nasadit těsně před odchodem z domova a sundat hned po příchodu domů. Nesvědčí mu ani tělové krémy, laky na vlasy či parfémy. Mezi jejich aplikací a nandáním šperku proto nechejte prodlevu alespoň 10 minut.

  Odkládejte šperk na bezpečné místo

  Dopřejte svému klenotu vlastní bezpečné místo na odpočinek. Díky ukládání do šperkovnice, sáčku nebo krabičky s jemným vnitřkem vám vaše cennosti vydrží věčnost. Prach, vlhkost a mechanické poškození jsou totiž nejčastějšími příčinami znehodnocení šperku.

  Čištění je základ

  Pravidelné odkládání šperku zajistí jeho zářivost na dlouhou dobu. I přesto je ale potřeba ho občas šetrně vyčistit. Postačí teplá voda s kapkou jaru a měkký kartáček. Po vyčištění šperk opláchněte studenou vodou a vysušte jemným hadříkem. Jednou za rok ho pak svěřte do rukou našich odborníků. Tato služba je zdarma a slibujeme, že vám ho vrátíme jako nový.

  Péče o dražší šperky a velké drahokamy

  K dražším šperkům a modelům s velkými drahokamy je třeba chovat se s větší opatrností. Pokud s nimi cestujete, vždy si přibalte speciální vypolstrovaný úložný box, který budete mít během cesty u sebe. V případě společenských akcí dávejte pozor, aby se například tlakem drahokam neuvolnil a neztratil se.

  Šperky neskladujte pohromadě

  Vzhledem k jemné povrchové úpravě jednotlivých klenotů není dobré ukládat je pohromadě. Mohou se poškrábat a v kontaktu s jinými kovy může dojít i k oxidaci. V žádném případě je tedy neukládejte například do peněženky k mincím.

  Jak šperk rozhodně nečistit

  Na šperk nikdy nepoužívejte zubní pastu, mýdlo, chemické prostředky, ale ani gumové či latexové rukavice. Tyto látky mohou klenot připravit o lesk nebo jej trvale poškodit a znehodnotit. Stejně tak se vyhněte kontaktu s krémy, laky na vlasy a parfémy.

  Šperk sami neupravujte

  Pokud potřebujete šperk trochu pozměnit či přizpůsobit jeho velikost, kontaktujte nás. Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti. Pokud to bude možné, šperk upravíme dle vašich představ. Určitě se však do toho nepouštějte sami.

  Drahokamové šperky nevystavujte extrémním podmínkám

  Šperky obsahující diamanty či jiné drahokamy vyžadují specifickou péči. Drahé kameny jsou sice mechanicky odolné, ale nešetrným zacházením či prudkým pokládáním na tvrdý povrch je můžete nenávratně poškodit. Stejně tak se vyhněte extrémním teplotním změnám.

  Péče o enamelové šperky

  Enamelové šperky jsou ručně dělané a jejich hlavní přísadou je sklo. Prosíme, chovejte se ke svému klenotu s náležitou péčí, ať vám může dělat radost věčně. POZOR, JEDNÁ SE O KŘEHKÝ MATERIÁL!

  • Jak enamelový šperk čistit:

   • K čištění stačí kapka jaru a vlažná voda. Když Váš enamelový šperk budete touto směsí, za pomoci bavlněného hadříku, pravidelně čistit, vydrží krásný/zářivý celé roky.

  • Co s enamelovým šperkem dělat:

   • Sundávejte jej vždy při příchodu domů

   • Nasazujte jej až ve chvíli, kdy z domu odcházíte

   • Ukládejte jej do šperkovnice či jiné vypolstrované krabičky

   • Uchovávejte jej v suchu a pokojové teplotě

   • Pokládejte jej opatrně, při nárazu by mohl popraskat

  • Co s enamelovým šperkem nedělat:

   • Nemyjte s ním nádobí, mohl by popraskat nebo změnit barvu

   • Nepoužívejte na něj žádnou chemickou látku nebo slanou vodu

   • Nenoste jej ve vlhku

   • Nenamáčejte jej do horké vody

   • Nepoužívejte na něj ultrazvukové čističe