Valentýnska soutěž

´

I. Pořadatel soutěže

Obchodní společnost Next Generation Luxury s.r.o., se sídlem: Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01994450, IČ DPH: CZ01994450, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl: C, Vložka: 214240, která je provozovatelem a vlastníkem webového portálu www.eppi.cz

II. Podmínky soutěže

 1. Pořadatel tímto vyhlašuje za níže uvedených podmínek valentýnskou soutěž o tyto 3 ceny (dále jen „Soutěž“):
  1. cena: Zásnubní prsten z bílého zlata s 0.17 ct diamantem Zacho
  2. cena: Zlaté náušnice s opály Eilidh
  3. cena: Rubínový náramek Rory
 2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba , která na webovém portálu www.eppi.cz v sekci „Soutěž “ splní tyto podmínky:
  1. v příslušné kolonce „Povím vám o úžasném dárku...“, co nejoriginálnějším způsobem popíše dokonalý valentýnský dárek;
  2. do příslušných políček zadá svoje pravdivé údaje: jméno, příjmení a e-mailovou adresu;
  3. po rádném vyplnění příslušných políček způsobem podle uvedených bodů a) a b) potvrdí úmysl zúčastnit se Soutěže kliknutím na tlačítko „Zašlete váš přiběh a vyhrajte!“
 3. Splněním všech bodů uvedených v předchozím odstavci se daná fyzická osoba automaticky stává účastníkem Soutěže (dále jen „účastník Soutěže“); pořadatel proto ani žádnou zvláštní informaci o zaražení do Soutěže účastníkům Soutěže neposkytuje.
 4. Každá fyzická osoba se může Soutěže zúčastnit jenom jednou.
 5. Soutěž probíhá v období od 10.1.2014 do 10.2.2014.
 6. Vyhodnoceni Soutěže se uskuteční bezprostředně po skončení Soutěže, tj. dne 11.2.2014 . Ze všech účastníků Soutěže vybere pořadatel tři výherce, kteří podle jeho subjektivního uvážení nejoriginálnějším způsobem popsali dokonalé rande anebo krásné romantické střetnutí s partnerem, takto vybraným výhercům přiřadí pořadí od prvního po třetí místo a podle daného pořadí jim přiřadí ceny uvedené v čl. II odst. 1. O výhře budou výherci informováni dne 11.2.2014 prostřednictvím jimi zadané e-mailové adresy; ostatní účastníci Soutěže nebudou o výsledku Soutěže prostřednictvím samostatných e-mailových správ informováni. Výsledky Soutěže budou rovněž dne 11.2.2014 zveřejněny na facebookové stránce pořadatele, jakož i na blogu pořadatele, kde budou uvedeny nejméně po dobu 30 dnů ode dne vyhlášení Soutěže.
 7. Jednotliví výherci Soutěže jsou povinni pořadateli oznámit do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků Soutěže prostřednictvím emailové adresy info@eppi.cz dodací adresu, na kterou jim bude příslušná cena podle čl. II odst. 1 zaslána. Neoznámí-li výherce Soutěže pořadateli dodací adresu ve lhůtě a způsobem podle předcházející věty, ztrácí daný výherce Soutěže právo na získání příslušné ceny podle čl. II odst. 1 a pořadatel v takovém případě není povinen mu příslušnou cenu podle čl. II odst. 1 poskytnout.
 8. Pořadatel pro odstranění jakýchkoli pochybností uvádí, že v Soutěži se soutěží pouze o ceny uvedené v čl. II odst. 1, přičemž každá z uvedených cen může byť poskytnuta jenom jedenkrát a jeden z výherců Soutěže může získat pouze jednu z uvedených cen.

III. Práva pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se Soutěže podle vlastního uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit, anebo zrušit jednotlivé podmínky Soutěže, případně celou Soutěž. O případných změnách v podmínkách Soutěže informuje pořadatel jednotlivých účastníků Soutěže prostřednictvím zadaných emailových adres. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na posouzení splnění všech podmínek Soutěže ze strany účastníků Soutěže a také právo na případné vyloučení kteréhokoliv účastníka ze Soutěže. Neznalost ustanovení těchto pravidel nezakládá účastníkům Soutěže nárok na reklamaci, anebo jakékoli jiné nároky vůči pořadateli. Soutěž není hazardní hrou.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel zpracovává osobní údaje Zákazníků-fyzických osob v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Zákazníků – fyzických osob jsou zpracovávány za účelem uskutečnění Soutěže a plnění závazků pořadatele vůči jednotlivým účastníkům Soutěže podle příslušných podmínek Soutěže, především za účelem vyhlášení výsledků Soutěže, jakož i za účelem jiných smluvních a předsmluvních vztahů pořadatele s účastníky Soutěže, spočívajících především v zasílání obchodních oznámení a nabídek na uzavření smluv na dodávku zboží z webového portálu www.eppi.cz pořadatelem jednotlivým účastníkům Soutěže coby potenciálním zákazníkům. Zpracovávanými osobními údaji účastníka Soutěže jsou: jméno, příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“). Účastník Soutěže prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, aby pořadatel za výše uvedeným účelem zpracovával jeho Osobní údaje v rozsahu podle předchozí věty, a to ve všech informačních systémech pořadatele. Tento souhlas uděluje účastník Soutěže pořadateli na dobu neurčitou. Účastník Soutěže si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jeho Osobních údajů pořadateli, jakož i souhlas se zpracováním Osobních údajů jsou dobrovolné; souhlas se zpracováním Osobních údajů může účastník Soutěže kdykoliv písemně odvolat; souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení písemného odvolání souhlasu účastníkem Soutěže pořadateli a příslušné Osobní údaje budou následně zlikvidovány. Pořadatel může poskytnout Osobní údaje účastníka Soutěže výlučně České poště nebo EMS kurýrovi, a to pouze za účelem řádného doručení příslušné ceny vyhrané v Soutěži výhercovi Soutěže. Pořadatel nesmí poskytovat Osobní údaje třetím osobám, s výjimkou třetích osob uvedených v předchozí větě. Účastník soutěže je povinen uvádět své Osobní údaje přesně, pravdivě a informovat pořadatele prostřednictvím elektronické adresy info@eppi.cz bez zbytečného odkladu o jakékoli změně Osobních údajů. Osobní údaje účastníka Soutěže uchovává pořadatel po dobu trvání výše uvedeného účelu zpracování, minimálně však po dobu trvání jakýchkoli povinností účastníka Soutěže vůči pořadateli.
 2. Účastník Soutěže souhlasí so zpracováním a uchováním Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to včetně zasílání obchodních oznámení prostřednictvím elektronických prostředků podle příslušných právních předpisů, či realizace direct mailingu. Souhlas podle předcházející vety je účastník Soutěže oprávněn kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.
 3. Pořadatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněný vykonávat majetková práva k obsahu webového portálu www.eppi.cz. Obsah webového portálu www.eppi.cz není možno uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu pořadatele.
Next Generation Luxury s.r.o.
pořadatel a provozovatel webového portálu www.eppi.cz